Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
RAPORT DE ACTIVITATE- 2013

 

 

 

 

 

CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CICOC UAB)

 

-RAPORT DE ACTIVITATE-

2013


 

     Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a studenţilor (CICOC) din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este un serviciu academic, care funcţionează în subordinea Senatului şi în colaborare cu alte structuri ale universităţii, fiind punctul de interferenţă între Universitate şi organizaţiile cu rol de potenţiali ofertanţi de locuri de muncă. CICOC are ca obiectiv fundamental informarea, consilierea şi orientarea studenţilor în vederea rezolvării problemelor referitoare la viitoarea lor carieră.

 

Obiective generale CICOC

 

     Obiective generale ale Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră sunt: informarea candidaţilor, studenţilor şi absolvenţilor referitor la oferta educaţională oferită de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

 

 • consilierea studenţilor şi absolvenţilor cu privire la cunoaşterea profilului individual, a aspiraţiilor profesionale, intereselor, motivaţiei etc.;
 • furnizarea de servicii specializate legate de problematica alegerii unei cariere;
 • formarea şi dezvoltarea (la studenţi şi absolvenţi) capacităţii de decizie responsabilă şi informată asupra traseului academic şi în carieră;
 • facilitarea comunicării între studenţi, cadre didactice, angajatori, experţi în consiliere.

 

 

 

Obiective anuale CICOC

 

     Obiective anuale ale Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră sunt:

 

 • realizarea unor servicii de consultanţă pentru studenţi, atăt în vederea atingerii succesului şcolar, căt şi în vederea orientării pe piaţa muncii;
 • organizarea unor acţiuni cu colaborarea cadrelor didactice ale universităţii, diverselor centre din ţară sau străinătate, instituţiilor publice etc.;
 • popularizarea activităţii Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră în răndul agenţilor economici;
 • organizarea anuală a diverselor evenimente (workshop-uri, sesiuni de informare, Caravana oportunităţilor de angajare, Bursa locurilor de muncă/tărguri de job-uri, Săptămăna porţilor deschise în carieră etc.) menite să popularizeze ofertele şi dinamica pieţei muncii, să faciliteze interacţiunea studenţilor şi absolvenţilor cu membrii Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră şi cu agenţii economici;
 • stabilirea şi dezvoltarea unor legături de cooperare/colaborare cu alte universităţi din ţară şi străinătate, respectiv cu alte centre de informare, consiliere şi orientare privind cariera.

 

 

Obiective specifice CICOC

 

    Obiective specifice ale  Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră sunt:

 • conştientizarea rolului pe care factorii determinanţi îl au în alegerea traseului educaţional şi profesional;
 • investigarea aspiraţiilor individuale prin instrumente specifice domeniului consilierii; acordarea de asistenţă specifică beneficiarilor direcţi (studenţi şi absolvenţi) în vederea autocunoaşterii şi a împlinirii personale şi profesionale.

 

     În domeniul orientării în carieră, Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră oferă candidaţilor, studenţilor şi absolvenţilor servicii de asistenţă şi consultanţă/consiliere în cunoaşterea ofertei educaţionale a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, precum şi în dezvoltarea de abilităţi şi competenţe specifice pentru identificarea celui mai bun loc de muncă.

     Astfel, direcţiile de acţiune vizează facilitarea integrării socio-profesionale a studenţilor şi absolvenţilor, oferind servicii de informare profesională şi de orientare în carieră, dar şi posibilitatea organizării şi defăşurării cursurilor de formare în consilierea carierei (programe de educaţie şi training în consilierea carierei, formarea consilierilor, supervizarea consilierilor).

     Pentru realizarea obiectivelor sale generale şi specifice, Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

a)   organizează/coordonează întălniri cu elevii din anii terminali ai ciclului liceal (grupuri şcolare, colegii etc.) pentru a-i informa asupra ofertei educaţionale a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia prin distribuirea de materiale informative (afişe, pliante, broşuri etc.) şi prin discuţii pe teme specifice, în scopul atragerii acestora;

b)   organizează/coordonează întălniri cu studenţii din anul I din facultăţile Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, la începutul fiecărui an universitar, în scopul promovării traseelor academice oferite în conformitate cu planul de învăţămănt şi programele şcolare;

c)   organizează acţiuni comune/ de colaborare cu departamente/ cadre universitare în scopul devoltării carierei studenţilor şi absolvenţilor, ca parte integrantă a programului lor academic;

d)   elaborează şi distribuie afişe şi pliante despre admiterea/oferta educaţională a Universităţii, în scopul recrutării elevilor de liceu din anii terminali interesaţi;

e)   oferă diagnoze profesioniste asupra aptitudinilor şi capacităţilor individuale ale studenţilor şi absolvenţilor;

f)   consiliază din punct de vedere psihologic principalii beneficiari ai Universităţii pentru armonizarea capacităţilor şi competenţelor acestora cu aspiraţiile şi interesele personale, în vederea ocupării unui loc de mună potrivit;

g)   oferă servicii de consultanţă pentru studenţi şi absolvenţi, atăt în vederea alegerii unui nivel optim de reuşită şcolară, căt şi în vederea orientării acestora pe piaţa muncii;

h)   informează studenţii şi absolvenţii cu privire la obţinerea de atestate profesionale sau de competenţă;

i)   pregăteşte studenţii şi absolvenţii pentru căutarea unui loc de muncă, prin asistenţă de specialitate acordată în elaborarea unui Curriculum Vitae, în redactarea unei scrisori de intenţie/motivaţie, în familiarizarea cu tehnicile şi condiţiile unui interviu de angajare/selecţie etc.;

j)   sistematizează şi pune la dispoziţia studenţilor şi absolvenţilor modele de CV, scrisori de intenţie/motivaţie şi alte documente necesare perfecţionării continue sau angajării;

k)   realizează o bază de date proprie cu informaţii despre studenţii şi absolvenţii care au fost consiliaţi, care sunt în căutarea unui loc de muncă şi cu centralizarea ofertei specifice de locuri de muncă. Baza este accesibilă studenţilor, absolvenţilor şi firmelor angajatoare;

l)     site-ul propriu al Centrului existent pe pagina WEB a Universităţii este actualizat permanent cu informaţii referitoare la oferta educaţională a Universităţii, programele de studiu existente, rutele curriculare disponibile, posibile oportunităţi educaţionale, profesionale şi de carieră, legislaţia muncii etc.;

m)   organizează evenimente specifice consilierii în carieră;

n)   implementează, pe măsura dezvoltării instituţionale, proiecte educaţionale pe teme specifice, cu finanţare din granturi sau alte surse complementare;

o)   colaborează cu diverse asociaţii şi organizaţii profesionale similare, promovănd activităţile Centrului în răndul agenţilor economici şi a angajatorilor de pe piaţa muncii pentru a facilita comunicarea acestora cu studenţii şi absolvenţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

Beneficii directe oferite studenţilor de către Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

 

 • expertiza oferită de specialiştii din diferite domenii;
 • luarea la cunoştinţă despre oportunităţile de angajare şi acces pe piaţa muncii;
 • interacţiunea cu studenţi din alte centre din ţară sau străinătate, dornici de a-şi construi şi consolida o carieră;
 • utilizarea unor softuri adecvate, puse la dispoziţie de Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră, care îndrumă aplicantul spre luarea celei mai bune decizii în ceea ce priveşte alegerea carierei;

 

 

Beneficii directe pentru Universitate oferite de Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

 

 

 • sprijinirea tuturor beneficiarilor direcţi ai Universităţii prin facilitarea tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii şi prin îndrumarea primilor paşi în carieră;
 • implicarea tuturor cadrelor didactice ale Universităţii în activitatea Centrului în funcţie de domeniul de expertiză şi abilităţi;
 • desfăşurarea de activităţi comune cu alte Centre din ţară sau străinătate;
 • dezvoltarea de parteneriate cu instituţii publice;
 • accesarea Fondurilor Europene prin scrierea de proiecte în scopul sprijinirii tranziţiei studenţilor de la şcoală la viaţa activă;
 • monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii;
 • realizarea unei baze de date cu situaţia privind inserţia pe piaţa muncii pe baza chestionarelor completate de către absolvenţi în momentul eliberării diplomei;
 • existenţa unui colectiv de voluntari care participă la organizarea evenimentelor care se desfăşoară (sesiuni de informare, Bursa locurilor de muncă, Săptămăna porţilor deschise în carieră, workshop-uri şi alte evenimente proprii sau în parteneriat).

 

 

   Parteneriate

   Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează activităţi în parteneriat cu Liga Studenţilor Universităţii 1 Decembrie 1918; Asociaţia ALUMNI, instituţii publice locale, naţionale şi internaţionale; agenţi economici publici şi privaţi;

 

   Relaţiile de colaborare se concretizează în :

 

 • colaborarea permanentă cu toate structurile Universităţii;
 • colaborarea cu specialişti din toate domeniile de interes;
 • colaborarea cu Agenţiile de plasare a forţei de muncă;
 • organizaţii guvernamentale şi non - guvernamentale cu atribuţii sau interese în domeniul educaţiei;
 • consilieri, persoane fizice şi juridice interesate de acest domeniu de activitate;

 

 

   Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează anual o serie de evenimente, menite să faciliteze accesul studenţilor la piaţa muncii, pregătirea acestora pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, intrarea în contact cu potenţiali angajatori, pregătirea pentru prezentarea la interviu, implicarea în activităţi de voluntariat: Săptămăna Porţilor Deschise, Bursa locurilor de muncă, sesiuni de informare, întălniri cu angajatorii.

 

 

Evenimente derulate pe parcursul anului 2013

 

Proiectul "Fii activ, fii implicat"!

 

   În Luna Decembrie a anului 2012 a fost demarat Proiectul Fii activ, fii implicat!, între Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian şi Facultatea de Ştiinţe din UAB. Perioada de implementare: 12 decembrie 2012-20 iunie 2013.

   Întrucăt scopul şi obiectivele proiectului se înscriu în traiectoria urmată de activităţile CICOC, Centrul de Informare, Consiliere şI Orientare în Carieră şi-a asumat implementarea Activităţii A2 din proiect, respectiv Activitatea de Consiliere şi Orientare în Carieră, prin elaborarea şi aplicarea elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a, în număr de 360, a unui chestionar, elaborate de Şeful Colectivului de Asistenţă Psihopedagogică.

   Activitatea asumată de către CICOC s-a desfăşurat în intervalul Decembrie 2012-Aprilie 2013, responsabilităţile aferente activităţii şi îndeplinite conform graficului de activităţi au fost:

- Prezentarea ofertei Universităţii pentru elevii Colegiului Economic DPM), concretizată printr-o vizită a elevilor din clasele a XII-a la UAB;

- Aplicarea de chestionare privind:

 • autointelegerea-care include cunoşterea propriei personalităţi şi raportarea acesteia la personalităţile altora;
 • întelegerea mecanismelor de funcţionare a societăţii şi a acelor factori care contribuie la schimbarea continuă a acesteia, incluzand aici şi atitudinea faţă de muncă;
 • conştientizarea rolului pe care-l poate juca timpul liber în viaţa personală;
 • întelegerea necesităţii existenţei unei mulţimi de factori cu rol activ în planificarea carierei;
 • întelegerea necesităţii informaţiilor şi a abilităţilor în obţinerea succesului şi a satisfacţiei în muncă, dar şi în activităţile desfaşurate în timpul liber;
 • învăţarea procesului de luare a deciziilor în alegerea şi dezvoltarea carierei.

- Interpretarea testelor (testări colective şi individuale)

- 2 training-uri în domeniile: Dezvoltare personală şi Inteligenţă Emoţională

- diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul unei conferinţe internaţionale în domeniul Carierei şi cu studii la sesiuni de comunicări studenţeşti

   Detalii despre proiect:

   Scopul proiectului: Dezvoltarea unui parteneriat durabil între învăţămăntul universitar şi preuniversitar din judeţul Alba, care să implice activ elevii, studenţii şi profesorii în vederea facilitării transferului de bune practici între cele două nivele de învăţămănt şi stimulării acestora de a participa la activităţi ce contribuie la dezvoltarea lor personală şi profesională pe tot parcursul vieţii.

   Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea abilitaţilor de comunicare şi relaţionare
 • Formarea si dezvoltarea abilitaţilor de lucrul in echipă
 • Manifestarea spiritului de competiţie
 • Aplicarea practică a cunoştinţelor teoretice dobăndite de elevi şi studenţi
 • Promovarea imaginii instituţiilor partenere în implementarea proiectului
 • Creşterea şanselor de continuare a studiilor elevilor din învăţămăntul preuniversitar
 • Dezvoltarea unui parteneriat de lungă durată între liceu-universitate, elevi-studenţi, şcoală-comunitate
 • Identificarea unor oportunităţi de finanţare pentru proiecte care servesc scopului propus

 

   La sfărşitul anului 2013, datorită succesului înregistrat în prima ediţie a proiectului, a fost demarată cea de a doua ediţie, unde s-au alăturat Inspectoratul Şcolar Alba şi alte 5 licee din Alba Iulia.

   CICOC UAB va implementa şi în cadrul acestei ediţii Activitatea de Consiliere în Carieră, pentru un număr de 640 beneficiari, elevi la liceele implicate în proiect, din Municipiul Alba Iulia.

 

Elaborarea documentaţiei pentru procesul de Control Intern

 

   În scopul elaborării complete a documentaţiei privitoare la procesul de Control Intern, a fost întocmit Chestionarul de autoevaluare, Registrul Riscurilor, au fost actualizate fisele de post pentru Directorul Centrului şi Şefii de colective, documente care se află arhivate la sediul CICOC)

 

   A fost întocmită Procedura Circuitul Documentelor, la nivelul CICOC (document arhivat la sediul CICOC).


Recrutare Voluntari

 

     Pe parcursul anului 2013 au fost derulate două procese de selecţie voluntari, în lunile Februarie şi Iunie. Cu acest prilej, corpul de voluntari ai UAB a ajuns 19 voluntari activi şi implicaţi în activităţile Centrului, student şi absolvenţi UAB.

 

Proiectul Pregătiţi pentru viitor, Programul Tineret în acţiune

 

     Buna colaborare cu Asociaţia Alumni UAB a fost continuată şi în anul 2013, demarănd cu parteneriatul din cadrul proiectului „Pregătiţi pentru viitor".

 

     60 de studenţi care au absolvit facultatea au fost  „Pregătiţi pentru viitor" printr-un program de dezvoltare a competenţelor necesare pentru angajare, a abilităţilor de antreprenoriat şi nu numai. Acest lucru a fost realizat prin proiectul "Pregătiţi pentru viitor derulat în perioada 15.01.2013 şi 15.10.2013. „Pregătiţi pentru viitor" este un proiect iniţiat de tineri voluntari şi membri ai Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia şi Liga Studenţilor UAB.

     În urma derulării proiectului, cei 60 de participanţi la atelierele de lucru au primit un certificat de participare şi de recunoaştere a rezultatelor de învăţare prin metode nonformale; Studenţii au avut ocazia să înveţe ce înseamnă lucrul în echipă şi să facă studii de caz în cele trei ateliere pe care le deţine proiectul. „Cafeneaua publică" şi „Biblioteca vie" sunt metodele prin care tinerii au învăţat să asculte idei şi să emită idei reuşind să intre în contact în contact cu absolvenţii care şi-au realizat o carieră de succes. De asemenea, prin jocurile de echipe aceştia au învăţat care este importanţa resurselor materiale şi umane şi ce este respectul şi responsabilitatea în cadrul unei echipe.

     Prin intermediul atelierelor de lucru „Soft-skills by know-how", „Organigrama-Ierarhia de care un angajat trebuie să ţină cont" şi „7 paşi pentru rezolvarea unei probleme" tinerii şi-au putut dezvolta abilităţile necesare pentru angajare învăţănd modul în care să se prezinte la un interviu şi ce trebuie să facă în momentul în care ajunge în faţa unui posibil angajator, cum se realizează o scrisoare de iniţiere, ce trebuie şi ce nu trebuie să conţină un CV . Proiectul a fost finanţat de către ANPCDEFP prin Programul "Tineret în acţiune" (program al Uniunii Europene care susţine activităţile de învăţare nonformală pentru tineri prin înfiinţarea de proiecte) în cadrul Subacţiunii1.2 - Iniţiative naţionale ale tinerilor.

 

Evenimentul  Angajabilitatea în Centru -Cluj Napoca, 2013

 

     CICOC UAB a fost reprezentat în anul 2013 la a VII-a editie a Mesei Rotunde a Centrelor de Cariera ale universitatilor din Romania, "Angajabilitatea in Centru", eveniment organizat de Asociatia Link Education And Practice.

     Tema meselor rotunde "Angajabilitatea in Centru" este cooperarea şi schimbul de bune practici între Centrele de Consiliere şi Orientare în Carieră, pentru a identifica şi promova noi modalităţi de creştere a gradului de angajabilitate al absolvenţilor. Mesele rotunde semestriale "Angajabilitatea în Centru" au debutat în septembrie 2010 pentru a răspunde nevoii unui spaţiu propice dezvoltării unui dialog susţinut, precum şi a dezvoltării a unor proiecte comune între Centrele de Consiliere şi Orientare în Carieră.
     În decursul desfăşurării proiectului s-a configurat o reţea de comunicare funcţională, la care a aderat şi UAB, menită sporirii impactului acţiunilor întreprinse nu doar prin creşterea calităţii proiectelor centrelor sau a numărului studenţilor beneficiari, ci şi prin promovarea rolului Centrelor de Consiliere şi Orientare în Carieră, în calitate de promotori ai oportunităţilor de angajare, de dezvoltare profesională şi personală a studenţilor, dar şi ai dialogului cu angajatorii.

     În perioada 21-23.03.2013, Directorul CICOC UAB a participat la un training profesional în cadrul evenimentului Angajabilitatea în Centru, eveniment organizat de Centrul de Carieră al Universităţii Babeş Bolyai din Cluj Napoca, în colaborare cu Leap - Link Education and Practice, la care au participat 23 universităţi din ţară.

     Fiecare centru de consiliere participant a prezentat un studiu de caz, exemplu de bună practică (o prezentare a activităţilor şi a proiectelor pe care centrul le derulează), astfel a avut loc un schimb de bune practici constructiv din care toate centrele participante a avut ceva de învăţat. Universitatea noastră a prezentat  tema „Gestiunea activităţilor la nivelul CICOC UAB prin implicarea cadrelor didactice ", subiect preluat şi în discuţiile purtate ulterior cu angajatorii invitaţi şi în cadrul meselor rotunde organizate, fiind considerat un model de bună practică în ceea ce priveşte gestiunea derulării activităţilor în cadrul unui Centru de Carieră.

     Un moment important al întălnirii l-a constituit Masa rotundă cu angajatorii, cu participarea reprezentanţilor următoarelor firme: Microsoft, Sykes, Emerson, Teletrade, Office Depot, Adeco, prilej cu care s-au pus bazele colaborării CICOC UAB cu Compania Microsoft Romania.

     În finalul întălnirii s-a hotărăt ca următoarea „Masă Rotundă" să se desfăşoare în luna septembrie 2013, la Universitatea din Craiova. 

 

Inserţia profesională a absolvenţilor

Promovarea CICOC

 

     La fel ca şi în anul precedent, a fost întocmită situaţia  inserţia profesionale a absolvenţilor din promoţiile anterioare, prin analiza chestionarelor completate in anul 2012 de către absolvenţi, în momentul ridicării diplomei de studii, de la Biroul Diplome (document existent la Sediul CICOC).

     Pentru facilitarea prezentării CICOC cu prilejul diferitelor ocazii, la sediul UAB, la evenimente din ţară sau străinătate, a fost elaborată o prezentare Power-Point care să faciliteze activităţile derulate în scopul promovării activităţii Centrului, de către  membrii CICOC.

     De asemenea, a fost întocmită o prezentare scrisă a CICOC şi a tipurilor de activităţi derulate, necesară pentru utilizarea în cadrul diferitelor situaţii care trebuie prezentate de către Universitate, respective rapoarte sau în cazul dosarelor de autorizare/acreditare etc.

 

Proiecte POSDRU

 

     Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a participat la activităţile proiectului "Managementul corelării sistemului de învăţămănt cu piaţa muncii", cod contract POS DRU/86/2.1/S/52422, implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale - în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Centrul Naţional de Pregătireîn Statistică, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale şi ÖSBConsulting GmbH din Austria. Acesta este un proiect cerut de societatea romănească, în care necesitatea de a adapta domeniile de studiu la competenţele cerute de angajatori a devenit o realitate incontestabilă.

     Au participat în acest proiect 50 de universităţi de stat şi particulare din Romănia, care au ales să se conecteze la dinamica pieţei muncii utilizănd instrumentele create pentru monitorizarea frecventării învăţămăntului universitar şi postuniversitar, a calităţii inserţiei propriilor studenţi, dar şi pentru a analiza gradul decorelare a specializărilor oferite cu cerinţele angajatorilor.

     Alte beneficii pentru universităţi:

-          Consolidarea bazelor de date cu absolvenţii promoţiilor 2012 şi 2013 şi încărcarea acestora pe platforma creată în cadrul proiectului http://joburi-absolventi.edu.ro/;

-          Conectarea prin intermediul aplicaţiei tip portal de job-uri cu proprii studenţi la diferite perioade după finalizarea studiilor;

-     Crearea unei reţele de comunicare universitate-absolvenţi-angajatori pentru asigurarea fluxului de informaţii şi managementul corect al acestora privind traseul ocupaţional al absolvenţilor, competenţele cerute de angajatori, oferta acestora şi curricula universitară;

-     Înfiinţarea şi operaţionalizarea de centre de gestiune previzională a cerinţelor pieţei muncii în fiecare universitate;

-    Creşterea vizibilităţii în cadrul comunităţii prin consolidarea parteneriatelor cu angajatorii locali şi regionali.

 

     În perioada 21-23 martie 2013, un reprezentant al CICOC, în persoana D-nei Asist.dr. Maria Muntean, a participat la seminarul  dedicat instruirii persoanelor care activeaza in cadrul Departamentelor de gestiune previzionala a solicitarilor pietei muncii - infiintate in toate cele 50 de universitati participante in proiectul POSDRU 86/S/1.2/52422 "Managementul corelarii sistemului de invatamant cu piata muncii", proiect în care Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră, este partener.

 

Conferinţa internaţională Managementul Carierei în societatea bazată pe cunoaştere

 

     În perioada 30-31 mai, la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, s-a desfăşurat prima ediţie a conferinţei internaţionale "Managementul carierei în societatea bazată pe cunoaştere", eveniment organizat de Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în parteneriat cu Universitatea din Czestochowa - Polonia, Primăria Municipiului Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba.

 

     Deschiderea conferinţei a avut loc în Aula Universităţii, în prezenţa a peste 200 persoane. Datorită cererilor venite din partea studenţilor, numărul locurilor disponibile anunţate iniţial, impuse de capacitatea sălii, a fost suplimentat, în sală fiind prezenţi în prima zi conform listelor de înregistrare 170 de studenţi şi aproximativ 50 de cadre didactice din ţară şi străinătate.

     În prima zi a Conferinţei, studenţi de la 23 de specializări ale Universităţii, de la toate cele 4 facultăţi ale Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, la ciclurile de licenţă şi de masterat, respectiv: Sociologie, Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Administrarea Dezvoltării Regionale Durabile, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Terapie Ocupaţională, Marketing, Educaţie Fizică şi Sport, Drept, Informatică, Opera Socială în Instituţii Ecleziale (Asistenţă socială), Ingineria Mediului, Sociologie, Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii, Administraţie Publică, Administrarea Afacerilor, Master Preistoria în Spaţiul Carpato-Dunărean în Contextul Arheologiei Sistemice, Finanţe-Bănci, Limba şi Literatura Romănă-Limba şi Literatura Engleză, Managementul Educaţiei, Pedagogia Învăţămăntului Primar şi Preşcolar, Teologie, au asistat la prezentările susţinute de către reprezentanţii Companiilor: Microsoft Romănia, Supremia Grup, Star Transmission, Adecco Resurse Umane, Generali Group, Transavia. La finalul fiecărei prezentări a avut loc o sesiune de întrebări, în cadrul căreia participanţii au putut afla răspunsurile la neclarităţile pe care le-au avut legate de dezvoltarea propriei cariere. La finalul primei zile, participanţii au primit certificate de participare.

     A doua zi a Conferinţei a debutat cu deschiderea prezentărilor lucrărilor pe secţiuni, deschidere la care au fost prezenţi profesori, cercetători şi psihologi, reprezentanţi de la 10 universităţi din ţară şi străinătate, respectiv: Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea ,,Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea din Petroşani, Universitatea ,,Vasile Alecsandri" din Bacău, Universitatea Romăno-Germană din Sibiu, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatatea din Czestochowa (Polonia), Universitatea din Huelva (Spania), Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

     În continuarea lucrărilor pe secţiuni a urmat Workshop-ul "Posibilităţi reale de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii din perspectiva agenţilor publici şi privaţi", la care au participat reprezentanţi ai partenerilor acestui eveniment, precum şi prelegerea "Lost and found opportunities in education", susţinută de către Profesorul Jose Bautista Vallejo, de la Universitatea din Huelva, Spania, la care au participat 50 de studenţi masteranzi.

     În urma discuţiilor derulate în cadrul prezentărilor pe secţiuni, s-a stabilit continuarea experienţei acestei manifestări prin crearea unei reţele universitare care să reunească specialişti, cercetători preocupaţi de domeniul managementului carierei, prin intermediul căreia să se organizeze şi alte astfel de evenimente, în cooperare, precum şi implicarea comună în proiecte pe acest domeniu.

     De menţionat este faptul că această conferinţă derulată la Alba Iulia şi aflată la prima ediţie este şi prima manifestare din ţară de această factură, organizată pentru studenţi.

     Pe durata celor 2 zile, în cadrul evenimentelor prevăzute în program au participat aproximativ 270 de persoane.

     Acest eveniment a fost sprijinit de către următorii parteneri: Prefectura Alba, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba, Centrul Europe Direct Alba Iulia, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, Fundaţia PAEM Alba, Liga Studenţilor din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Asociaţia Absolvenţilor ALUMNI Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Golf Hotel Pianu, Fundaţia Comunitară Alba, Companiile: Microsoft Romănia, Dafora, Transavia, Supremia Grup, Star Transmission, Adecco Resurse Umane, Generali Group.

     Feedback-ul primit din partea participanţilor(existent şi sub formă scrisă, la sediul CICOC) a determinat organizatorii evenimentului să organizeze această conferinţă anual.

 

 Voluntarii CICOC, 3 Proiecte Tineret în Acţiune

depuse şi căştigate în anul 2013

 

     Corpul de voluntari ai Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Aba Iulia a luat fiinţă în luna mai 2012.  După numeroase  implicări  active  în  organizarea  unor  evenimente  de  mare  anvergură,  precum conferinţe  internaţionale,  simpozioane  naţionale,  seminarii  şi  prelegeri,  tinerii  voluntari, coordonaţi  de  Denisa  Cotîrlea,  au  decis  să  se  implice  în  dezvoltarea  comunităţii  prin implementarea  unor  proiecte  care  vizează  dezvoltarea  durabilă,  obţinerea  succesului  şi atingerea performanţei.

     Astfel,  prin  intermediul  programului  Tineret  în  acţiune,  tinerii  au căştigat  pănă  în prezent trei proiecte distincte, temele variate abordate demonstrănd dorinţa lor de a aduce un plus de valoare comunităţii din care fac parte prin eforturi susţinute, implicare şi dedicare.      Toate proiectele au fost scrise de către tineri voluntari organizaţi în grupuri informale, printre aceştia regăsindu-se inclusiv elevi, care activează ca voluntari în diferite organizaţii/asociaţii. Acestea au fost depuse spre finanţare şi căştigate în Sub Acţiunea 1.2. Iniţiative ale tinerilor,programul fiind finanţat de către Comisia Europeană.

 

     Primul dintre  proiectele  care  au obţinut  finanţare,  „D.E.M.A.R.E.Z.  drumul  spre succes!"  (Dorinţă,  Energie,  Motivaţie,  Ambiţie,  Rezultat,  Euforie,  Zămbet  -  drumul spre succes!),  s-a  clasat  în primele 10 proiecte  pe plan naţional  -în funcţie de punctajul acordat în urma evaluării (din 58 de proiecte aprobate şi  217 candidaturi)- şi are ca scop îmbunătăţirea abilităţilor antreprenoriale şi socio-profesionale ale tinerilor din judeţul Alba prin promovarea creativităţii, spiritului de iniţiativă şi voluntariatului prin intermediul unor metode  de  învăţare  non- formală. 

     Echipa  de  implementare  a  proiectului  este  formată  din Denisa Cotîrlea (coordonator),  Teodora Cucerzan (secretar),  Alisa Drăgoi, Adelina Gudea, Iuliana Totoian,  Amalia  Nicula,  Tudor Drăgoi,  Paul Cotîrlea,  Alin Crişan şi  Alin Cristea. Durata proiectului este de 15 luni calendaristice, acesta urmănd a fi finalizat în decembrie 2014.

     Cel de al doilea proiect căştigat, „V.E.R.D.E. pentru mediu, pentru toţi!" (Viziune,Entuziasm, Resurse,  Determinare,  Energie -  pentru mediu,  pentru toţi!) s-a  clasat  în primele 35 de proiecte la nivel naţional (din 58 de proiecte aprobate şi 217 candidaturi) şi are drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor prin promovarea alternativelor de petrecere a timpului liber într-un mediu curat şi sănătos. Echipa de implementare a acestuia este formată din Alisa Drăgoi (coordonator), Iuliana Totoian (secretar), Amalia Nicula, Andreea Cordon, Doriana Morar, Robert Javla,  Andrei Ciprian Cosma, Robert Trif şi Petru-Dumitru Covrig. Durata proiectului este de 5 luni calendaristice, acesta urmănd a fi finalizat în februarie 2014.

     Cel  de  al  treilea  proiect,  S.P.E.C.I.A.L.  (Sugestiv  Pentru  Esenţa  Caracterului Individual: Altruism şi Laitmotiv) urmează a fi implementat cu scopul de a creşte gradul stimei de sine şi al încrederii în propriile forţe în răndul tinerilor participanţi la proiect, prin încurajarea  implicării  lor  active  în  acţiuni  de  voluntariat;  astfel,  prin  autocunoaştere, interacţiune,  comunicare  şi  încurajare  continuă,  tinerii  participanţi  la  activităţi  vor conştientiza importanţa implicării lor constante în activităţi de voluntariat pentru construirea unui viitor frumos şi armonios. Proiectul s-a clasat în primele 15 pe plan naţional, în ordinea punctajelor  acordate  (din  51  de  proiecte  aprobate,  respectiv  235  candidaturi).  Echipa  de implementare  a  acestuia  este  formată  din  Tudor  Drăgoi  (coordonator),  Alexandra  Dalia Bărsan,  Dana  Moldovan,  Lorendza  Cadar,  Daniela  Dumitraş,  Corina  Bejinariu,  Teodora Cucerzan, Vladimir Popov, Paul Cotîrlea şi Bogdan Cărnat. Durata proiectului este de 5 luni calendaristice, acesta urmănd a fi implementat din martie în iulie 2014.

 

Parteneriat cu LSUA în cadrul evenimentului Universitatea de Vară Alba Carolina

 

     CICOC UAB a fost partener al evenimentului "Universitatea de Vară Carolina" Alba Iulia, organizat de Liga Studenţilor din UAB. Prin acest proiect, nouă elevi de clasa aXIa, din mai multe judeţe ale ţării, au experimentat, în perioada 15-20 iulie, viaţa de student în oraşul Marii Uniri: au mers la cursuri şi seminarii, la examene, au participat la training-uri, au dezbătut probleme importante pentru educaţie şi tineret

     Tabăra face parte din  proiectul "Universităţi de Vară pentru Elevi" (UVE), organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din Romănia (ANOSR) alături de Consiliul Naţional al Elevilor (CNE), destinat elevilor de clasa XI-a din Romănia. 12 universităţi din ţară sunt înscrise în cadrul proiectului, printre care se numără şi Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

  

 Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

 

     Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba în parteneriat cu Asociaţia Absolvenţilor din Universitatea "1 Decembrie 1918" şi CICOC UAB au organizat  în luna septembrie 2013, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi". Tinerii din Alba, care au absolvit în anul 2013 liceul sau o facultate (promotia 2013) şi nu şi-au găsit încă un loc de muncă au avut şansa de a intra pe piaţa muncii, la Bursa locurilor de muncă  destinată lor.  

     Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi reprezintă o oportunitate pentru toţi solicitanţii de locuri de muncă interesaţi în a cunoaşte mai bine piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale sau să se (re)orienteze profesional spre ocupaţii cu posibilităţi mai mari de angajare pe termen mediu şi lung.

     Obiectivul principal este creşterea gradului de ocupare pentru absolvenţi, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă prin întălnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea.

     Pentru a certifica relaţia de colaborare, AJOFM Alba şi CICOC UAB au semnat un acord de parteneriat.

 

Seminar interactiv pentru studenţi, cu Bjorn Aris

 

     În data de 15 Octombrie 2013, CICOC UAB a organizat Seminarul Interactiv Achieving Succes no longer requires an effort - instead it becomes a STATE OF BEING (Atingerea succesului nu mai necesită eforturi colosale, ci devine un mod de a fi), susţinut de către Bjørn Aris, la care au participat peste 200 de studenţi.

     Bjorn Aris este  un trainer olandez, membru al Speakers Academy, care în prezent predă cursuri de formare în cadrul multor companii din Europa (Air France-KLM, Nijenrode University, Compania Logica etc.).

     Evenimentul a făcut parte din seria de manifestări organizate de C.I.C.O.C. cu şi pentru studenţi, în dorinţa de a facilita procesul de adaptare la piaţa muncii, de familiarizare cu situaţii inerente care pot apărea înainte şi pe parcursul desăvărşirii profesionale.

Seminarul a fost susţinut în limba engleză, iar traducerea simultană a fost asigurată cu sprijinul Centrului de Relaţii Internaţionale din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

Participarea la lansarea Programului Debut în Carieră, Supremia Grup

 

     În urma invitaţiei primite de la Supremia Grup, trei reprezentanţi ai CICOC UAB (Lect. Dr. Larisa Dragolea, Prof.dr. Mărioara Luduşan, Lect.dr. Carmen Paştiu) au participat la lansarea primei ediţii a programului de practică "Debut în carieră".

     Scopul acestui program este să ofere studenţilor posibilitatea de a face cunoştinţă cu o companie bechmark în industria alimentară, o echipă motivată şi condiţii de lucru occidentale. În timpul perioadei pe care o vor petrece la Supremia Grup, tinerii vor avea şansa de a lucra în cea mai mare şi modernă fabrică de condimente din Europa de S-E, într-un mod de lucru organizat după standarde japoneze alături lideri autentici şi de o echipă tănără care ştie să atingă performanţa.

     Tinerii interesaţi de acest proiect şi-au putut depune candidatura pentru stagiile de practică într-unul dintre departamentele: Cercetare&Dezvoltare, Economic, Achiziţii, Calitate, Laborator, Marketing, Resurse Umane, Tehnic, Producţie şi Kaizen. Programul de practică neplătită face parte din pilonul I al proiectului Debut în carieră. Pentru prezentarea proiectului, reprezentanţii companiei au susţinut prezentări în universităţile de profil dar au şi primit în vizită pe toţi cei ce au dorit să se convingă că Supremia Grup este într-adevăr o companie benchmark pentru domeniul său.

     "Debut în carieră" este un program dezvoltat în cadrul celui mai îndrăzneţ parteneriat educaţional public-privat din industria alimentară. Programul, lansat în luna martie 2013 sub sloganul "Tu ce departament vrei să condimentezi?", se adresează studenţilor de Industrie Alimentară, Chimie Industrială sau Ştiinţe Economice, care doresc să acumuleze experienţă relevantă în domeniul în care se pregătesc să profeseze.

     Reprezentanţii CICOC au luat la cunoştinţă de existenţa acestui program, urmănd să disemineze informaţia şi în răndul studenţilor UAB.

 

Parteneriat cu Blocul National Sindical

 

     În anul 2012, reprezentanţi ai CICOC (Lect.dr. Larisa Dragolea, Lect.dr. Carmen Paştiu, Prof.dr. Mărioara Luduşan, Voluntar Denisa Cotîrlea, Voluntar Ion Bena) au participat la întălnirea regională din cadrul proiectului "Caravana Carierei" alături de reprezentanţi ai  angajatorilor locali, reprezentanţi ai autorităţilor cu atribuţii în piaţa muncii, profesori, elevi, reprezentanţi ai  organizaţiilor non- guvernamentale cu  activitate in zona de tineret si mass media locala.

     Astfel, au fost conturate premisele unei viitoare colaborări, lucru concretizat în anul 2013, cănd a fost semnat acordul de parteneriat între CICOC UAB şi Blocul Naţional Sindical, promotorul Proiectului Caravana Carierei, parteneriat ce va avea ca beneficiari direcţi tinerii aflaţi la finalul studiilor liceale, o categorie ce resimte acut nevoia de informaţii corecte şi complete, de consiliere din partea unor experţi avizaţi şi de susţinere din partea 
tuturor actorilor sociali şi economici ce pot avea influenţă asupra deciziilor de viitor.

     Elementul central al acestui parteneriat este INFORMAŢIA CORECTĂ, COMPLETĂ ŞI OFERITĂ LA TIMP iar instrumentul tehnic de relaţionare este o PLATFORMĂ ELECTRONICĂ MODERNĂ, prin intermediul căreia actorii publici şi privaţi implicaţi în procesul de orientare în carieră pot comunica eficient, bi-direcţional, atăt cu tinerii care au nevoie de sprijin la început de carieră, căt şi între ei, ca parteneri într-o construcţie durabilă.

 

Prezentarea Universităţii, pentru viitorii studenţi

 

     Ca şi în anul precedent, CICOC UAB a derulat activităţi de prezentare şi promovare  a Universităţii şi a programelor de studii, prin membrii săi, pentru elevii care au vizitat Universitatea. Astfel, UAB a primit vizita elevilor din clasele terminale de la Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian din Alba Iulia şi de la Liceul din Călan.

     Acţiunile se înscriu în categoria vizitelor de de orientare şcolară şi profesională la Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia.

     Pentru ca aceste vizite să se deruleze în bune condiţii, iar informaţiile transmise să fie căt mai complete, CICOC a solicitat sprijinul D-nei Conf.univ.dr. Maria Popa, în calitatea dumneaei de Coordonator al Cercului Stiintific Studenţesc Management, Calitate, Siguranţa Alimentară, D-nei Irena Vasiu - Consilier Relaţii Internaţionale, Şef birou Programe Comunitare şi D-nei Lect. univ. dr. Teodora Popescu - Director al Centrului de Relaţii Internaţionale

     În cadrul acestor vizite, elevii au putut vedea baza materială pe care universitatea o pune la dispoziţia studenţilor, dar mai ales au stat de vorbă cu profesori şi studenţi ai universităţii care le-au împărtăşit din experienţa personală, venind în întămpinarea temerilor şi a întrebărilor lor. Au  aflat,  cu această ocazie, oportunităţile şi susţinerea pe care le vor avea pentru a putea studia în străinătate în vederea unei experienţe bogate atăt din punct de vedere teoretic, dar şi practic.

     La sfărşitul vizitei elevii şi-au creat o imagine de ansamblu a universităţii putănd face opţiunea finală de continuare a studiilor în deplină cunoştinţă de cauză.

 

 Graduate Barometer Europe (GBE) Edition 2013/Barometrul Absolvenţilor din Europa Ediţia 2013

 

     Trendence Barometrul Absolvenţilor a devenit cel mai cuprinzător studiu pe teme privind cariera, educaţia şi angajatorii din Europa. În anul 2012 au participat 950 instituţii din 24 de ţări şi 343,796 studenţi au răspuns întrebărilor din chestionarul online. La acest studiu a participat în anul 2013 şi Universitatea ,,1Decembrie 1918,, din Alba Iulia, prin implicarea D-nei Prof.univ.dr. Mărioara Luduşan.

     Sondajul a fost realizat în următoarele ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romănia, Rusia, Slovacia, Spania , Suedia, Elveţia, Turcia şi Regatul Unit al Marii Britanii.

     Studenţilor li s-au adresat întrebări cu privire la preferinţele şi aşteptările lor în viitoarea carieră, gradul de satisfacţie faţă de universitatea în care studiază şi atractivitatea viitorilor potenţiali angajatori. La sediul CICOC există raportul Trendence Barometer Europe pentru anul 2012 (an în care de asemenea UAB a participat la sondaj), urmănd ca în anul 2014 să fie publicat raportul aferent anului 2013.

     Grupul ţintă principal pentru sondaj a fost reprezentat de studenţii din domeniile afaceri/economie şi inginerie/IT/ştiinţe exacte. Există trei ediţii ale raportului trendence Barometrul Absolvenţilor 2012: ediţia afaceri, ediţia inginerie şi ediţia totală (incluzănd studenţii din toate domeniile de studiu).

 

Prezentări publice pentru studenţi

 

     Datorită feedback-ului pozitiv şi solicitărilor venite atăt din partea studenţilor, căt şi a companiilor din Judeţul Alba, CICOC a dezvoltat Programul ,,Prezentări publice destinate studenţilor,,. Evenimentele sunt popularizate atăt prin intermediul cadrelor didactice ale UAB, afişelor postate în Universitate, şi publicate pe grupurile de studenţi, pagina web a Universităţii www.uab.ro., site-ul CICOC www.uab.ro/cicoc/ căt şi pe pagina publică de Facebook a CICOC https://ro-ro.facebook.com/CICOC.UAB, accesată zilnic de către studenţi de la toate facultăţile şi specializărilor UAB.

 

     În anul 2013 au fost susţinute următoarele prezentări:

 • 6 prezentări publice în cadrul Conferinţei organizată în luna Mai;
 • 6 noiembrie 2013 - prezentarea programului Eurodyssee, de către Dl. Florin Roman, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba, program de mobilitate profesională destinat tinerilor, cu vărste între 18 şi 30 de ani, rezidenţi ai unei regiuni membre a Adunării Regiunilor Europei, care constă în schimbul de stagiari-bursieri pentru efectuarea de stagii profesionale.
 • 19 noiembrie, prezentare Comunicare organizaţională, susţinută de către D-na Oana Piper, Manager Resurse Umane, Supremia Grup
 • În baza Acordului de Parteneriat  cu Centrul Cultural Lumina Lina (coordonat de DL. Flavius Sava, Alumni UAB), CICOC a fost partener al evenimentului Concert  de Muzica Bizantină, eveniment la care au fost prezenţi student UAB, cu preponderenţă din cadrul Facultăţii de Teologie.

 

Diversificarea serviciilor oferite de CICOC UAB

 

     Cu sprijinul Fundaţiei PAEM Alba, prin D-na Psiholog Dr.Camelia Roşu, CICOC UAB oferă din anul 2013 servicii de consiliere psihologică. Acest serviciu a fost necesar datorită solicitărilor venite din partea studenţilor şi se asigură în regim de confidenţialitate.

     De menţionat este faptul că un număr mare de Centre de Carieră din ţară cuprind în paleta de servicii consilierea psihologică.

 

     Serviciul de consiliere on-line a continuat şi pe parcursul anului 2013, studenţii avănd posibilitatea obţinerii de sprijin/consultant pentru întocmirea unui CV, a unei scrisori de intenţie sau de mulţumire.

     În anul 2013 au fost semnate sau reînoite acorduri de parteneriat cu AJOFM Alba, Fundaţia PAEM Alba, Asociaţia Lumina Lină, Blocul Naţional Sindical.

     CICOC UAB are relaţii foarte bune de colaborare cu Liga Studenţilor UAB şi Asociaţia ALUMNI, împreună cu care derulează acţiuni sau evenimente în colaborare sau parteneriat. De asemenea, CICOC UAB colaborează cu Departamentele şi Centrele functional-administrative din UAB, în funcţie de natura acţiunilor derulate.

 

 

     Prorector,

     Conf.univ.dr. Lucia CĂBULEA

 

     Director,

     Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră,   Lect.univ.dr. Larisa DRAGOLEA

 

 

Structura organizatorică CICOC

 

Director CICOC: Lect.univ.dr. Larisa Dragolea

 

Colectivul

Responsabil colectiv

Membri colectiv

 

Asistenţă psihopedagogică

 

 

Lect.univ.dr. Ramona Petrovan

 

Lect.univ.dr. Letitia Muntean Trif

Prep.univ.drd. Cristina Nanu

 

Orientarea în carieră

 

 

Prof.univ.dr. Mărioara Luduşan

 

 

Lect.univ.dr.Petronela Talpaş

Lect.univ.dr.Lect.univ.dr.Ioana Todor

 

Promovare

 

 

Prep.univ.drd. Ruxandra Lazea

 

 

Conf.univ.dr. Diana Cămpan

Prep.univ.drd. Ruxandra Lazea

Prep.univ.drd. Silvia Maican

 

Studii şi documentare

 

 

Lect.univ.dr. Carmen Paştiu

 

Conf.univ.dr. Iulia Iuga

Lect.univ.dr. Maria Muntean

Asist.univ.drd. Maria Mureşan

 

Voluntari

 

Drd. Denisa Adriana Cotîrlea

Bărsan Alexandra Dalia

Bordieanu Ovidiu

Szekely Lorendza  

Cărnaţ Bogdan Petru

Costan Vlad Radu

Cotîrlea Denisa Adriana

Cucui Alina Irina

Drăgoi Alisa Valentina

Drăgoi Tudor

Dreghiciu Ioana Georgeta

Filip Adriana Ioana

Floare Laura

Giurgiu  Delia Florina

Gudea Adelina Alexandra

Moldovan  Daniela

Mortură  Laura

Nicula Amalia

Popov Vladimir

Totoian Iuliana Alina