Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
RAPOARTE DE ACTIVITATE

 

 

 

CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CICOC-UAB)

 

RAPORT DE ACTIVITATE -  2016

 

 

 

 

              Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a studenţilor (CICOC) din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este un serviciu academic, care funcţionează în subordinea Senatului şi în colaborare cu alte structuri ale universităţii, fiind punctul de interferenţă între Universitate şi organizaţiile cu rol de potenţiali ofertanţi de locuri de muncă. CICOC are ca obiectiv fundamental informarea, consilierea şi orientarea studenţilor în vederea rezolvării problemelor referitoare la viitoarea lor carieră.

 

Istoric CICOC UAB                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

              În anul 1997, în vederea sprijinirii studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior în orientarea în carieră şi găsirea unor locuri de muncă, Ministerul Învăţământului propune Senatelor tuturor universităţilor din ţară înfiinţarea unui Centru de orientare în carieră şi Plasament în muncă al studenţilor şi absolvenţilor. 

 

              În baza Ordinului Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 3277/16.02.1998, Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, întrunit în luna aprilie a anului 1998, propune înfiinţarea Departamentului de Consultanţă pentru alegerea rutei profesionale şi plasament pe piaţa muncii, cu sediul în Corpul C, etajul 1, camera 10. În cadrul aceleiaşi şedinţe se nominalizează şi aprobă în unanimitate d-lui lect.univ.drd. Nicolae Luduşan, ca director al departamentului. 

 

              În perioada 1999-2012 CICOC-UAB a fost coordonat de către d-na prof.univ.dr Mărioara Luduşan.

 

              Din anul 2012 CICOC-UAB este coordonat de către Conf.univ.dr. Larisa Dragolea.

 

              Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vine în sprijinul studenţilor prin oferirea de servicii de informare, consiliere şi orientare pentru alegerea viitoarei cariere, precum şi servicii de consiliere psihologică. Membrii acestui Centru sunt reprezentanţi ai tuturor departamentelor din Universitate, care pe bază de voluntariat sprijină activ studenţii, oferind serviciile menţionate anterior.

 

              Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, întrunit în iunie 2013, a aprobat Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii (DGAPSPM), centru care funcţionează în cadrul Centrului de informare şi consiliere în carieră (CICOC) şi are ca obiectiv facilitatea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor.


              Orientarea în carieră a studenţilor. Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează activităţi în parteneriat cu Liga Studenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Asociaţia ALUMNI, instituţii publice locale, naţionale şi internaţionale; agenţi economici publici şi privaţi.

 

              Relaţiile de colaborare ale CICOC se concretizează în: semnarea unor serii de acorduri de parteneriat viabile cu instituţii, asociaţii şi fundaţii. Centrul are relaţii bune de colaborare cu celelalte centre administrativ-funcţionale, cu care derulează acţiuni de informare pentru studenţi, precum şi cu CMCSI, furnizând informaţii necesare în dosarele de acreditare/autorizare, legate de evoluţia profesională şi inserţia pe piaţa muncii.  

 

              Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează anual o serie de evenimente, menite să faciliteze accesul studenţilor la piaţa muncii, pregătirea acestora pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, intrarea în contact cu potenţiali angajatori, pregătirea pentru prezentarea la interviu, implicarea în activităţi de voluntariat: Săptămâna Porţilor Deschise, Bursa locurilor de muncă, sesiuni de informare, întâlniri cu angajatorii, Conferinţa Managementul Carierei, ajunsă la a patra ediţie derulată. 

 

 

Activităţile / evenimente derulate pe parcursul anului 2016

 

 

                                                                Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor                                                                                                                                                        

 

              În perioada 06.01.2016-12.02.2016, Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Alba a efectuat la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia o misiune de "Audit al performanţei privind crearea şi funcţionarea eficientă a sistemelor informatice pentru  sprijinul absolvenţilor în găsirea locurilor de muncă", finalizată printr-un Raport de audit al performanţei, pus la dispoziţia Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Camera de Conturi Alba a formulat recomandări aduse la cunoştinţa Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin Scrisoarea nr. 1/29.02.2016, recomadări care vizau modalitate de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor, activitate care intră în sfera de activitate a CICOC.

 

         În cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, întrunit în data de 05.04.2016, prin Hotărârea nr. 9/6083  au fost stabilite măsuri şi termene pentru implementarea recomandărilor formulate în Raportul de audit al performanţei Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, elaborat de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Alba. La nivelul CICOC, cu sprijinut Conducerii Universităţii, a fost întocmit un raport privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, raport care a fost înaintat şi avizat ulterior în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 24.10.2016. De asemenea, raportul a fost prezentat spre aprobare şi aprobat de către Senatul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în cadrul şedinţei din data de 26.10.2016 şi înaintat apoi Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Alba, în termenul asumat.

 

 

              Sintetic, Raportul cuprinde urmatoarele informaţii:


              Referitor la monitorizarea de către universitate a inserţiei absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă:


                        - A fost instalată apliaţia „Absolvenţi pe piaţa muncii" pe un calculator, în cadrul Biroului Diplome, la dispoziţia

                        absolvenţilor cărora li se eliberează actele de studiu,  în vederea completării de către aceştia a chestionarului

                        de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii. Preluarea automată a acestor informaţii în baza de date "Absolvenţii

                        şi piaţa muncii" - APM-UAB;

 

                        - A fost revizuit chestionarul de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii şi a fost înaintat şi aprobat

                        de către Senat.   

 

              Referitor la capacitatea instituţională a universităţii de a realiza monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii:
            

                        - A fost completat Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAGPSPM, din cadrul CICOC-UAB, cu atribuţii de

                        monitorizare inserţiei absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă şi înaintarea spre aprobarea Senatului.

 

                        - Au fost nominalizate persoane cu atribuţii concrete în activitatea de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa

                        forţei de muncă şi au fost incluse aceste atribuţii în fişa postului.

 

                        - A fost elaborată şi aprobată în Senat o procedură specifică de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a

                        absolvenţilor.

              

              Referitor la realizarea unor studii/programe/proiecte de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii, relevante şi al căror rezultat să fie util în formularea politicilor instituţionale şi naţionale:

 

                      - Au fost iniţiate şi derulate studii de monitorizare privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, utilizându-se pe

                      lângă datele colectate din chestionarele completate la eliberarea diplomelor, datele disponibile în UMS şi datele

                      disponibile şi actualizate în bazele de date create în cadrul proiectelor derulate de autorităţile centrale (APM,

                      INSERT şi SAPM).

 

                      - Au fost elaborate rapoarte (intermediar şi final) privind rezultatele studiilor de monitorizare şi au fost prezentate

                      Senatului Universităţii spre informare. 

 

 

                                                                          Proiectul ”Fii activ, fii implicat”!                                                                                                                                                                

 

       

 

 

 

              În luna decembrie a anului 2012 a fost demarat Proiectul Fii activ, fii implicat!, între Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian şi Facultatea de Ştiinţe din UAB. Scopul proiectului este dezvoltarea unui parteneriat durabil între învăţământul universitar şi preuniversitar din judeţul Alba, care să implice activ elevii, studenţii şi profesorii în vederea facilitării transferului de bune practici între cele două nivele de învăţământ şi stimulării acestora de a participa la activităţi ce contribuie la dezvoltarea lor personală şi profesională pe tot parcursul vieţii.

 

              La sfârşitul anului 2013, datorită succesului înregistrat în prima ediţie a proiectului, a fost demarată cea de a doua ediţie, unde s-au alăturat Inspectoratul Şcolar Alba şi alte 5 licee din Alba Iulia.

 

              Astfel că, au fost create premisele ca acest proiect să continue. În cadrul celei de a V-a ediţii (anul 2016) CICOC-UAB a implementat în data de 13 aprilie 2016, Activitatea de Consiliere în Carieră care a presupus implementarea următoarelor activităţi subsecvente:

 

                            - Prezentarea ofertei Universităţii pentru elevii Colegiilor/Liceelor partenere;

                            - Seminar interactiv „ Importanta activităţilor de voluntariat"

                   - Training cu tema ,,Luarea deciziilor în carieră" pentru elevii claselor terminale, susţinut la Universitatea ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.


              Activităţile din cadrul proiectului au fost susţinute de către conf. univ. dr. Larisa Dragolea şi psiholog Florin-Sebastian Badale, sprijiniţi de  9 voluntari CICOC-UAB.  La eveniment au luat parte 85 de elevi din clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a de la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan", Colegiul Tehnic  „Apulum", Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa", Colegiul Tehnic „Dorin Pavel", însoţiţi de 11 profesori.

 

 

 

                                                                          Săptămâna Şcoala Altfel                                                                                                                                                    

 

      

 

 

              În cadrul săptămânii Şcoala Altfel, în data de 18 aprilie 2016 CICOC-UAB a desfăşurat trainingul cu tema ,,Luarea deciziilor în carieră". Trainingul a fost susţinut de către psihologul CICOC-UAB şi de conf. univ. dr. Larisa Dragolea care au beneficiat de sprijinul unei grupe de studenţi ECTS din anul III şi absolvenţi.

 

              La eveniment au participat 75 de elevi din următoarele şcoli: Colegiul National HCC (clasa a XI-a), Şcoala Gimnaziala Avram Iancu Alba Iulia (clasa a VI-a, aVIII-a), Colegiul National David Prodan (clasa a IX-a si  A XI-a). 

 

 

                                                                          Universitatea de Vară Alba Carolina                                                                                                                                                           

 

În perioada 18-21.07.2016 a fost organizat în cadrul UAB evenimentul Universitatea de Vara Alba Carolina, aflat la a patra ediţie. Proiectul este realizat la nivel national de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din Romania şi implementat în mai multe centre universitare, printre care şi cel de la Alba Iulia. Similar ultimelor trei ediţii, şi în anul 2016 CICOC-UAB a fost partener al acestui eveniment, asigurând derularea unui curs pentru participanţii înscrişi, în domeniul managementului carierei.


 

 

                                                                         CICOC UAB. Managementul Calităţii                                                                                                                                                            

 

 

              În Şedinţa Senatului din data de 27 aprilie 2016 a fost aprobat de către Senat Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Departamentului de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii (D.A.G.P.S.P.M.) în cadrul CICOC-UAB.


        De asemenea, în şedinţa de Senat amintită anterior a fost aprobată şi Metodologia privind activităţile de voluntariat desfăşurate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.


              Proceduri existente la nivelul CICOC-UAB:


                            Până în prezent, la nivelul structurii CICOC-UAB există un număr de 4 proceduri, respectiv:

 

                                          - Procedura Operaţională Circuitul Documentelor, Cod Procedură: PO 21.001;

 

                                          - Procedura Operaţională privind utilizarea Programului Absolvenţii şi Piaţa Muncii-APM,

                                          Cod Procedură: PO 21.002;


                                          - Procedura Operaţională privind consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor/absolvenţilor,

                                          Cod Procedură: PO 21.003;


                                          - Procedura Operaţională privind consilierea psihologică, Cod Procedură PO 21.004;


                                          - Procedură Operaţională privind Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor,

                                          Cod Procedură: PO 21.005, aprobată în Sedinţa Senatului din data de 27 aprilie 2016.

 

                                                                        Conferinţa Managementul Carierei, Ediţia a IV-a                                                                                                                                         

 

              În perioada 9-10-11 noiembrie a.c. CICOC-UAB a organizat cea de a patra ediţie a conferinţei "MANAGEMENTUL CARIEREI", în parteneriat Consiliul Judeţean Alba, Centrul Europe Direct Alba Iulia, Fundaţia Comunitară Alba, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba, Alumni UAB, Liga studenţilor din UAB.

 

              Un aport deosebit în buna derulare a activităţilor conferinţei şi l-a adus grupul de voluntari CICOC-UAB, format din studenţi şi masteranzi ai mai multor specializări din Universitate, care au avut şansa să experimenteze organizarea unui eveniment de amploare.

 

              Ca şi la ediţiile precedente, participanţii au fost atât studenţi şi absolvenţi ai UAB, cât şi elevi în clasele terminale de liceu, cadre didactice, angajaţi, angajatori, reprezentanţi ai mediului public şi privat.

 

      

 

 

              Pe parcursul a trei zile, cariera a fost subiectul principal al discuţiilor, dezbaterilor, prelegerilor şi întâlnirii cu angajatorii, derulate în cadrul programului evenimentului.

 

               În prima zi a conferinţei au fost susţinute un număr de 5 ateliere cu tematică motivaţională, învăţare non-formală, carieră, antreprenoriat, după cum urmează: Atelierul "Dezvoltarea personala si succesul profesional: a face, a privi, a gândi", a planifica, susţinut de către Ovidiu PANAITE, trainer; Atelierul "Vrei sa fii fericit? Fii recunoscator!", susţinut de către Valeriu STÂNEA, antreprenor; Atelierul "De ce nu îmi spune şi mie cineva?! Kit de supravieţuire în mediul profesional", susţinut de către Andreea GROZA, trainer; Atelierul "De vorba cu tine, despre primii paşi în carieră!", susţinut de către Larisa DRAGOLEA, trainer, consilier orientare privind cariera; Atelierul "Gândirea şi abilităţile unui antreprenor inovativ!", susţinut de către Alexandru ROJA, Director executiv Startup Transilvania Cluj Napoca.

 

 

              Datorită implicării şi promovării acestui eveniment de către cadrele didactice ale UAB, atelierele s-au derulat în condiţii foarte bune, locurile anunţate iniţial au fost suplimentate, iar participanţii s-au declarat foarte mulţumiţi pentru faptul că astfel de proiecte se derulează în cadrul Universităţii.

 

              În cea de a doua zi a conferinţei au fost susţinute un număr de trei prelegeri, de către următorii invitaţi: Dan Sărmăşan (Preşedintele Consiliului de Supraveghere al Agra"S), Sendy Ţălnar (Manager la propriul club de sport din orasul Alba Iulia ~Sendy Club~), Cezar Grigoriu (Trainer, public speaker, autor al lucrărilor: „Managementul deciziei" şi „O profesie plină de respect şi emoţii").

 

           A treia zi a cuprins în program o masă rotundă la care au participat angajatori, studenţi, elevi, profesori, cu tema: Universitate - absolvent- angajator. Modele de succes în carieră în comunitatea albaiuliană, moderată de Dorin SAVA, Director Executiv Fundaţia Comunitară Alba. Discuţiile generate au fost unele constructive, generatoare de soluţii dar şi propuneri venite din partea angajatorilor, pentru a creşte gradul de angajabilitate. Următoarea ediţie a Conferinţei Managementul Carierei se va desfăşura în luna niembrie a acestui an.

 

 

                                                                                 Voluntari CICOC UAB                                                                                                                                                                              

 

 

              Corpul de voluntari ai Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Aba Iulia a luat fiinţă în luna mai 2012. 


            Similar anilor precedenţi, şi în anul 2016, activităţile de volunatriat în cadrul Centrului au fost semnificative. Toate evenimentele la organizarea cărora şi-au adus contribuţia le-au adus experienţe de învăţare, menţionând aici  Conferinţa "Managementul Carierei" , evenimentul "BookLand Evolution 2016", Bursa locurilor de muncă, Săptămâna Şcoala Altfel. În cadrul Book Land Evolution 2016 derulat în UAB, prezentarea participanţilor şi moderarea discuţiilor a fost realizată de 3 studenţi, voluntari ai centrului nostru. 

 

 

 

            Recrutare


            Pe parcursul anului 2016 a fost derulat un proces de selecţie voluntari, pentru completarea locurilor rămase libere în urma absolvirii facultăţii de către cea mai mare parte a voluntarilor CICOC-UAB.

 

          Interesul faţă de activităţile de voluntariat creşte în fiecare an şi datorită faptului că încercăm să oferim experienţe de învăţare semnificative.

 

            La nivel instituţional, procesul de recrutare şi gesionare a voluntarilor intră în sfera de activitate a CICOC-UAB. Astfel, în conformitate cu reglementările Metodologiei privind activităţile de voluntariat desfăşurate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în perioada 24 - 26 octombrie 2016  a fost derulat centralizat, primul proces de recrutare de voluntari pentru toate structurile Universităţii, care au oferit locuri pentru activitatea de voluntariat. În tabelul următor este prezentată situaţia ofertei de locuri de voluntariat şi rezultatul ocupării acestora, în urma interviurilor de selecţie.

 

          Astfel, au fost organizate si derulate un număr de 9 sesiuni de recrutare, respective pentru următoarele structure solicitante:


 

 

 

                                                                     Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi                                                                                                                                                   

 

 

            Pentru al V-lea an consecutiv, CICOC-UAB este partenerul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba în realizarea celor două burse a locurilor de muncă din 2016.


            Primul eveniment, "Bursa generală a locurilor de muncă" s-a desfăşurat în data de 14 aprilie 2016, iar cel de-al doilea, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi" în data de  20 octombrie 2016.


            Ambele evenimente s-au bucurat de un interes special din partea populaţiei, tinerii din judeţul Alba care au absolvit liceul sau facultatea în anul 2015 şi în cei precedenţi, dar şi celelalte categorii de persoane din populaţia generală au avut şansa de a intra pe piaţa muncii.


            La ambele evenimente voluntarii CICOC au asigurat buna desfăşurare şi au promovat în mod activ imaginea Centrului şi a Universităţii.

 

            Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi reprezintă o oportunitate pentru toţi solicitanţii de locuri de muncă interesaţi în a cunoaşte mai bine piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale sau să se (re)orienteze profesional spre ocupaţii cu posibilităţi mai mari de angajare pe termen mediu şi lung.

 

      

 

 

            Obiectivul principal este creşterea gradului de ocupare prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea.

 

            Presa locală a promovat şi apoi evaluat evenimentele:

 

http://alba24.ro/14-aprilie-ajofm-alba-organizeaza-bursa-locurilor-de-munca-oportunitati-de-angajare-pentru-somerii-care-sunt-in-cautarea-unui-job-478197.html

 

http://opiniatransilvana.ro/bursa-generala-a-locurilor-de-munca-in-judetul-alba/

 

http://www.radiounirea.ro/25-de-agenti-economici-din-alba-si-au-anuntat-participarea-la-bursa-din-20-octombrie-acestia-ofera-peste-260-de-locuri-de-munca-32065.html

 

 

                                                                                              Dialoguri                                                                                                                                                                                 

 

            În data de 28 martie 2016, Centrul nostru a organizat o sesiune de dialog deschis, cu tema  Participarea activa a tinerilor la procesul decizional european, la care l-a avut ca invitat pe Dl. Europarlamentar, Dl. Victor Negrescu

 

      

 

 

            În data de 14.06.2016, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Agra"s, Dl. Dan Sărmăşan a purtat un dialog cu studenţii specilizărilor economice, cu tema "Despre succesul în afaceri". Intresul studenţilor a fost major, iar această prezenţă de success a condus la participarea D-lui Dan Sărmăşan la Conferinţa din luna noiembrie, pentru a fi detaliate studenţilor şi alte aspect care au condus la succesul în carieră al invitatului nostru.

 

      

 

 

            În data de 05.10.2016 a avut loc un dialog între studenţii UAB şi reprezentanţii Centrului Europe Direct (Consilieri Dl. Tudor Drîmbărean şi D-na Gabriela Muntean) privitor la oportunităţile de carieră la instituţiile Uniunii Europene.

 

      

 

                                                                      Workshop-uri pentru studenţi                                                                                                                                                                        

 

 

            O parte importantă a activităţii CICOC-UAB a constituit-o şi în anul 2016  realizarea unor workshop-uri pe diverse teme, furnizate fie de colaboratori, fie de personalul Centrului. În mare parte aceste evenimente s-au concentrat fie pe formarea de abilităţi transferabile, fie pe dezvoltarea personală şi autocunoaşterea participanţilor. Astfel s-a încercat acoperirea unei arii cât mai mari din solicitările majore pe care angajatorii le au faţă de viitorii angajaţi.

 

            În cadrul Centrului s-au înregistrat un număr şi cereri de asistenţă de specialitate din partea cadrelor universitare, corelat cu acestea fiind desfăşurate tot atâtea evenimente:

 

                        - "Luarea deciziilor în carieră şi angajabilitatea", conf. univ. dr. Simona Varvara

                        - ”Managementul conflictului în organizaţiile şcolare", conf. univ. dr. Larisa Dragolea

 

Nr.crt. Data Denumirea activităţii        Număr participanţi       Observaţii Trainer
1 21.01.2016  "Munca în echipă"  15 studenţi  Workshop realizat în colaborare cu Cercul de finanţe din cadrul DSEGA  Psih. Badale Florin-Sebastian
2 17.03.2016  "Cum să fac faţă emoţiilor intense?"  14 studenţi    Psih. Badale Florin-Sebastian
3 31.03.2016  " Cum să fac faţă cu brio unui interviu de angajare!"  7 studenţi  CIG III, FB II  Psih. Badale Florin-Sebastian
4 02.04.2016  "Munca în echipă"  41studenţi  Workshop desfaşurat in cadrul Congresului Tinerilor Basarabeni  Psih. Badale Florin-Sebastian
5 07.04.2016 "Luarea deciziilor în carieră şi angajabilitatea" 37 studenţi specilizarea IM an II si MK III  Psih. Badale Florin-Sebastian
6 11.04.2016 "Luarea deciziilor în carieră şi angajabilitatea" 8 studenţi Specilizare IM anul III  Psih. Badale Florin-Sebastian
7 12.04.2016 "Luarea deciziilor în carieră. Importanţa activităţilor de voluntariat" în cadrul proiectului "Fii activ, fii implicat!"

4 licee

11 profesori

85 de elevi

 

Conf.univ.dr. Dragolea Larisa 

Psih. Badale Florin-Sebastian

9 Voluntari CICOC-UAB

8 13.04.2016 "Teste psihologice aplicate în selecţia de personal" 19 studenţi Specializare TO anul I  Psih. Badale Florin-Sebastian
9 25.04.2016 "Burnout-ul o realitate a mediului profesional din România" 9 studenţi ECTS III  Psih. Badale Florin-Sebastian
10 25.04.2016 "Managementul stresului şi sindromul burnout" 22 studenţi CIG II  Psih. Badale Florin-Sebastian
11 12.05.2016 "Managementul conflictului în organizaţiile şcolare" 40 de masteranzi Master Management educaţional  Psih. Badale Florin-Sebastian
12 16.05.2016 "Strategii eficiente de memorare/invăţare" 2 studenţi    Psih. Badale Florin-Sebastian

 

 

                                                        Consiliere vocaţională şi psihoeducaţională individuală                                                                                                                                                    

 

 

           Odată cu mobilarea şi darea în folosinţă a cabinetului de consiliere din cadrul CICOC-UAB (ianuarie 2015) s-a făcut posibilă realizarea în condiţii optime a şedinţelor individuale de consiliere.

 

           Fie că este vorba de consiliere vocaţională (privind cariera), fie că este vorba de consiliere psihoeducaţională, abordarea individuală poate să reprezinte la un moment dat demersul care oferă cel mai util impuls către schimbare.

 

           În cadrul centrului au fost consiliaţi atât studenţi, absolvenţi cât şi elevi din anii terminali de liceu.

 

           Până la data de 16 septembrie 2016, dată la care postul de psiholog din cadrul CICOC-UAB a rămas vacant, pe parcursul întregului an au fost realizate un număr de 16 şedinţe de consiliere vocaţională individuală şi un număr de 68 de şedinţe consiliere psihoeducaţională individuală.


           În mare măsură, nevoia de consiliere vocaţională este acoperită de workshop-urile furnizate de către CICOC-UAB pe tematici diverse, de la decizia pentru carieră, burnout, managementul emoţiilor şi al timpului. 

 

                                                  Proiectul „Să ne cunoaştem valorile. Educaţia şi orientarea în carieră"                                                                                                                              

 

 

           CICOC-UAB a fost partenerul Colegiului Tehnic „Apulum" din Alba Iulia şi a Bibliotecii Judeţene "Lucian Blaga" în proiectul "Să ne cunoaştem valorile. Educaţia şi orientarea în carieră" care s-a desfăşurat în cadrul Târgului de carte "Alba Transilvana" în data de 22 mai 2016.


           Evenimentul a recompensat 30 de elevi ai colegiului „Apulum" care s-au remarcat prin performanţe deosebite obţinute la olimpiadele şi concursurile de pe parcursul anului şcolar 2015-2016.

 

           Reprezentantul CICOC-UAB psiholog Badale Florin-Sebastian a prezentat elevilor, părinţilor şi profesorilor aflaţi în sală aspecte despre orientarea în carieră. Ulterior, împreună cu reprezentantul UAB, doamna conf. univ. dr. Câmpan Diana au împărţit diplome elevilor aflaţi în sală.

 

           Evenimentul a fost mediatizat în presa locală:

 

http://ziarulunirea.ro/20-22-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-alb-umor-la-alba-iulia-programul-complet-al-evenimentelor-374641/

 

 


                                                                  Proiectul: ÎMPREUNĂ PUTEM REUŞI                                                                                                                                                                   

                                                          Voluntariatul ca formă de modelare a carierei 

 

           La iniţiativa Colegiului Tehnic "Apulum" din Alba Iulia, CICOC- UAB a participat la proiectul educaţional : Împreună putem reuşi, voluntariatul ca formă de modelare a carierei. În cadrul proiectului au avut loc 3 întâlniri (două la Colegiul Tehnic "Apulum" şi una la Universitate).

 

           Primele doua întâlniri au avut ca subiect voluntariatul (prezentare beneficii, oportunităţi, prezentarea CICOC-UAB, obiectivate prin explicaţiile unei voluntare CICOC-UAB ) fiind mai mult întâlniri de informare.

 

           Ultima întâlnire, cu tema "Voluntariatul şi munca în echipă", a fost un seminar interactiv, practic, dublat în final de prezentarea experienţei a doi studenţi, voluntari CICOC-UAB (Negru Luminiţa şi Budian Emanuela). Într-o atmosferă relaxantă şi deschisă elevii au avut sarcina de a contribuii ei înşişi la conţinutul întâlnirii, exemplificând diverse aspecte pornind de la exemplul lor propriu, fiind încurajaţi constant să-şi exprime ideile şi gândurile cu privire la tema întâlnirii. Au exersat, apoi,  munca în echipă (prin intermediul unei experienţe practice) şi au argumentat modul în care această abilitate este utilă şi necesară în activitatea de voluntariat. Cele două voluntare prezente au completat tabloul informaţional cu alte aspecte referitoare la nevoia de a muncii în echipă desprinse din propria lor experienţă.

 

           Activitatea s-a încheiat cu vizita expoziţiei aflată în Palatul Apor, cu promisiunea şi angajamentul ca astfel de întâlniri vor mai fi organizate.

 


                                     Vizite de diseminare şi promovare a imaginii CICOC în rândul studenţilor UAB                                                                                                                             

 

           La începutul fiecărui semestru, alături de cadrele didactice din universitate şi de ceilalţi membrii ai CICOC, s-au popularizat în rândul studenţilor activităţile care se vor desfăşura pe parcursul anului, astfel încât să existe o comunicare cât mai bună. S-a încercat ca în special anii I de la fiecare facultate să intre în contact cu unul dintre membrii CICOC.

 

 

 

 

Director Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră,

Conf.univ.dr. Larisa DRAGOLEA

 

 

 

ANEXE

Anexa 1

 

CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CICOC-UAB)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 2016

Director CICOC: Conf.univ.dr. Larisa Dragolea

Colectivul

Responsabil colectiv

Membri colectiv

Nr. pers

Asistenţă psihopedagogică

Lect.univ.dr. Ramona Petrovan

Conf.univ.dr. Letiţia Trif

Conf.univ.dr. Ioana Todor

 

3

Orientare în carieră

 

Prof.univ.dr. Mărioara Luduşan

Lect.univ.dr.Petronela Talpaş

Lect.univ.dr. Claudiu Ştefani

Lectuniv.dr. Ovidiu Panaite

 

4

Promovare

Asist.univ.dr. Ruxandra Lazea

Conf.univ.dr. Diana Câmpan

Lect.univ.dr. Silvia Maican

 

3

Studii şi documentare

Conf.univ.dr. Carmen Paştiu

Conf.univ.dr. Iulia Iuga

Asist.univ.dr. Maria Muntean

Asist.univ.drd. Maria Mureşan

 

4

Voluntari

Stud. Cotîrlea Lucian

 

Cociş Adriana Daniela

Curta Cristina Florina

Gîncu Alina

Juletecan Maria Livia

Lodroman Iulian

Mărginean Iulia Nicoleta

Murgu Emanuel

Popa Alexandru Nicolae

Popa Andrei Vasile

Stănuş Emil Vasile

 

 

 

 

 

 

11

Psiholog /Secretar

Florin Sebastian Badale

Câmpean Daniela/

Pârvu Simona

 

 

 

 

2

Total: 14 membri cadre didactice, 11 voluntari , 1 psiholog (până în sept. 2016),

1 secretar, 1 coordonator.

 

 

 

 

Arhivă 
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2015
       
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2014
       
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2013