Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
RAPOARTE DE ACTIVITATE

 

 

 

CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CICOC-UAB)

 

RAPORT DE ACTIVITATE -  2017

 

 

 

 

             Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a studenţilor (CICOC) din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este un serviciu academic, care funcţionează în subordinea Senatului şi în colaborare cu alte structuri ale universităţii, fiind punctul de interferenţă între Universitate şi organizaţiile cu rol de potenţiali ofertanţi de locuri de muncă. CICOC are ca obiectiv fundamental informarea, consilierea şi orientarea studenţilor în vederea rezolvării problemelor referitoare la viitoarea lor carieră.

 

 

Istoric CICOC UAB                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

             În anul 1997, în vederea sprijinirii studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior în orientarea în carieră şi găsirea unor locuri de muncă, Ministerul Învăţământului propune Senatelor tuturor universităţilor din ţară înfiinţarea unui Centru de orientare în carieră şi Plasament în muncă al studenţilor şi absolvenţilor. 

             În baza Ordinului Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 3277/16.02.1998, Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în luna aprilie a anului 1998, propune înfiinţarea Departamentului de Consultanţă pentru alegerea rutei profesionale şi plasament pe piaţa muncii, cu sediul în Corpul C, etajul 1, camera 10. În cadrul aceleiaşi şedinţe se nominalizează şi aprobă în unanimitate d-lui lect.univ.drd. Nicolae Luduşan, ca director al departamentului. 

             În perioada 1999-2012 CICOC-UAB a fost coordonat de către d-na prof.univ.dr Mărioara Luduşan.

             Din anul 2012 CICOC-UAB este coordonat de către Conf.univ.dr. Larisa Dragolea.

             Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vine în sprijinul studenţilor prin oferirea de servicii de informare, consiliere şi orientare pentru alegerea viitoarei cariere, precum şi servicii de consiliere psihologică. Membrii acestui Centru sunt reprezentanţi ai tuturor departamentelor din Universitate, care pe bază de voluntariat sprijină activ studenţii, oferind serviciile menţionate anterior.

            Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în iunie 2013, a aprobat Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii (DGAPSPM), centru care funcţionează în cadrul Centrului de informare şi consiliere în carieră (CICOC) şi are ca obiectiv facilitatea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor.

            Orientarea în carieră a studenţilor. Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează activităţi în parteneriat cu Liga Studenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Asociaţia ALUMNI, instituţii publice locale, naţionale şi internaţionale; agenţi economici publici şi privaţi.

            Relaţiile de colaborare ale CICOC se concretizează în: semnarea unor serii de acorduri de parteneriat viabile cu instituţii, asociaţii şi fundaţii. Centrul are relaţii bune de colaborare cu celelalte centre administrativ-funcţionale, cu care derulează acţiuni de informare pentru studenţi, precum şi cu CMCSI, furnizând informaţii necesare în dosarele de acreditare/autorizare, legate de evoluţia profesională şi inserţia pe piaţa muncii.  

            Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează anual o serie de evenimente, menite să faciliteze accesul studenţilor la piaţa muncii, pregătirea acestora pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, intrarea în contact cu potenţiali angajatori, pregătirea pentru prezentarea la interviu, implicarea în activităţi de voluntariat: Săptămâna Porţilor Deschise, Bursa locurilor de muncă, sesiuni de informare, întâlniri cu angajatorii, Conferinţa Managementul Carierei, ajunsă la a cincea ediţie derulată. 

 

 

Activităţile / evenimente derulate pe parcursul anului 2017

 

 

                                                                Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor                                                                                                                                                        

 

              Raport al studiului „Absolvenţii şi piaţa muncii”, derulat de Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2017

 

            În luna ianuarie (2017) a fost aprobată solicitarea Directorului CICOC către Consiliul de Administraţie al Universităţii “1Decembrie 1918” din Alba Iulia privind demararea procesului de întocmire/actualizare a bazei de date cu email-urile absolvenţilor Promoţiei 2016 (licenţă/master/doctorat), de către voluntarii Departamentului de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii (DAGPSPM), care funcţionează în cadrul CICOC.

            Întocmirea/actualizarea bazei de date a fost realizată cu sprijinul voluntarilor DAGPSPM, care au primit permisiunea de a colecta email-urile absolvenţilor, din situaţiile scriptice aflate la Secretariatele facultăţilor, în contextul în care urmărirea monitorizării inserţiei pe piaţa muncii face obiectul observaţiei anuale a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Alba, prin misiunile de “Audit al performanţei privind crearea şi funcţionarea eficientă a sistemelor informatice pentru sprijinul absolvenţilor în găsirea locurilor de muncă” derulate.

            Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a iniţiat în luna octombire 2017 prima etapă şi în luna noiembrie 2017 cea de-a doua etapă a studiului de monitorizare privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, prin aplicaţia electronică dezvoltată în cadrul proiectului “Mecanisme şi instrumente de corelare a ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii în cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (PRO-INSERT)” şi gestionată de DAGPSPM-CICOC-UAB.

            Astfel, în luna octombire 2017, au fost transmise un numar de 818 emailuri cu invitaţia de participare la studiu (Anexa 1, Şablon prima invitaţie) către absolvenţii promoţiei 2016. Dintre acestea 90 de emailuri au fost notificate de serverele de email ca fiind inexistente.

            În urma monitorizării răspunsurilor absolvenţilor, s-a constatat necesitatea derulării celei de-a doua etape de trimitere a invitaţiilor prin email, cea de reamintire. În luna noiembrie 2017, a fost trimis prin email Şablonul pentru cea de-a doua invitaţie (Anexa 2) către absolvenţii cu adrese de email valide (708 invitaţii de reamintire completare chestionar) care până în data de 13.11.2017 nu au completat chestionarul de monitorizare.

            În ambele etape au fost transmise emailuri către maximum 30 de absolvenţi o dată, pentru a evita intrarea mesajelor în folderul Spam al destinatarilor. S-a preferat transmiterea unui număr mare de emailuri utilizând aplicaţia Web http://absolvent.uab.ro şi adresa creată în acest sens, absolvent@uab.ro.

            Pe baza chestionarelor completate pentru promoţia 2016, au fost analizate răspunsurile a 130 absolvenţi, privind inserţia pe piaţa muncii.

            Pe parcursul lunii decembrie 2017 a fost elaborat Raportul privind rezultatele studiului de monitorizare. Acesta conţine răspunsurile celor 130 de absolvenţi ai promoţiei participante la studiu, care au completat chestionarul de monitorizare până în data de 12.12.2017, pe facultăţi şi pe promoţii (niveluri de studiu: licenţă, master şi doctorat).

            Chestionarul aplicat cuprinde trei secţiuni, respectiv:

  • Secţiunea A: Programul de studii universitare absolvit;
  • Secţiunea B: Locul de muncă şi profesia în prezent;
  • Secţiunea C: Date biografice.

             Secţiunea A este organizată pe un număr de 6 itemi, care vizează: precizarea facultăţii absolvite, denumirea programului de studii absolvit, perioada derulării studiilor, tipul de diplomă obţinut, evaluarea opţiunilor şi condiţiilor de studiu din cadrul programului de studii absolvit, evaluarea nivelului propriu de competenţe la momentul absolvirii programului de studii absolvit.

            Secţiunea B cuprinde un număr de 8 subsecţiuni, care se referă la situaţia profesională actuală, respectiv: anul începerii activităţii la primul loc de muncă, situaţia profesională actuală, înfiinţarea unei noi companii (tipul companiei, anul înfiinţării, domeniul de activitate al companiei), ţara în care este locul de muncă actual, anul începerii activităţii la actualul loc de muncă, corespondenţa dintre postul ocupat şi specializarea obţinută la absolvire, modul în care pregătirea profesională dobândită la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia a sprijinit actuala carieră.

            Datele biografice solicitate la Secţiunea C au vizat: anul naşterii, genul, domiciliul stabil, email, nume şi prenume, date tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora.

            Centralizând situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor, obţinută prin monitorizarea chestionarelor completate de absolvenţi în format electronic la ridicarea diplomelor şi în urma invitaţiilor transmise prin email, se poate observa că în anul 2016, au fost înregistraţi 953 absolvenţi, pentru nivelurile de studiu: licenţă, masterat, doctorat. Din totalul absolvenţilor, 13.64% (respectiv, 130) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei. Pe baza înregistrărilor obţinute din centralizarea chestionarelor, s-a obţinut un procent de angajabilitate de 76.92% (respectiv 100), din care 65% (respectiv 65) ocupând un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite (Figura 1).

 

Figura 1. Numărul de absolvenţi ai promoţiei 2016 care au completat chestionarul şi au găsit un loc de muncă, respectiv au găsit un loc de muncă în domeniul de studiu absolvit

 

 

            Analizând situaţia pe cele cinci facultăţi din cadrul Universităţii, au rezultat următoarele:

            1. La Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - din cei 334 de absolvenţi ai promoţiei 2016, un număr de 41 absolvenţi (12.28%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 29 absolvenţi (70.73%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 18 absolvenţi (62.07%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

 

            Figura 2. Numărul de absolvenţi ai promoţiei 2016 care au completat chestionarul şi au găsit un loc de muncă, respectiv au găsit un loc de muncă în domeniul de studiu absolvit – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

            2. La Facultatea de Istorie şi Filologie - din cei 115 de absolvenţi ai promoţiei 2016, un număr de 8 absolvenţi (6.96%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 5 absolvenţi (62.50%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 4 absolvenţi (80.00%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

            Figura 3. Numărul de absolvenţi ai promoţiei 2016 care au completat chestionarul şi au găsit un loc de muncă, respectiv au găsit un loc de muncă în domeniul de studiu absolvit – Facultatea de Istorie şi Filologie

 

            3. La Facultatea de Ştiinţe Economice - din cei 291 de absolvenţi ai promoţiei 2016, un număr de 44 absolvenţi (15.12%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 35 absolvenţi (79.55%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 19 absolvenţi (54.29%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

            Figura 4. Numărul de absolvenţi ai promoţiei 2016 care au completat chestionarul şi au găsit un loc de muncă, respectiv au găsit un loc de muncă în domeniul de studiu absolvit – Facultatea de Ştiinţe Economice

 

            4. La Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - din cei 154 de absolvenţi ai promoţiei 2016, un număr de 32 absolvenţi (20.78%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 27 absolvenţi (84.38%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 22 absolvenţi (81.48%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

            Figura 5. Numărul de absolvenţi ai promoţiei 2016 care au completat chestionarul şi au găsit un loc de muncă, respectiv au găsit un loc de muncă în domeniul de studiu absolvit – Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

 

            5. La Facultatea de Teologie Ortodoxă - din cei 59 de absolvenţi ai promoţiei 2016, un număr de 5 absolvenţi (8.47%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 4 absolvenţi (80.00%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 2 absolvenţi (50.00%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

Figura 6. Numărul de absolvenţi ai promoţiei 2016 care au completat chestionarul şi au găsit un loc de muncă, respectiv au găsit un loc de muncă în domeniul de studiu absolvit – Facultatea de Teologie Ortodoxă

            Informaţii detaliate cu privire la rezultatele Studiului se regăsesc în diagramele prezentate în Anexa Raport_proinsert_12.12.2017_v2.xls.

 

           

SĂPTĂMÂNA „ŞCOALA ALTFEL” - SĂPTĂMÂNA PORŢILOR DESCHISE LA UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 27-31 martie 2017

 

             În cadrul săptămânii Şcoala Altfel, Săptămâna porţilor deschise la UAB, în data de 31 martie 2017 CICOC-UAB a organizat prin corpul de voluntari ai Centrului întâlnirea cu tema „Importanţa activităţii de voluntariat pentru viitoarea carieră”.

 

       

Registrul Antreprenorilor
                                                                                   

            Conform Adresei primite de la Ministerul Educatiei Nationale, privind solicitarea  transmiterii unor informatii pentru toate domeniile de studii universitare de licenta pentru care Universitatea are parteneriate (respectiv: organizatia partenera cu care fiecare departament are semnate acorduri de parteneriat, datele de contact ale organizatiei, nume mentor-persoana de contact din organizatie si numarul de parteneriate incheiate), CICOC a gestionat, prin colaborarea cu toate facultăţile, activitatea la nivel de Universitate, pentru elaborarea la nivel instituţional a Registrului Antreprenorilor. Registrul Antreprenorilor UAB a fost transmis către Ministerul Educaţiei Naţionale şi inserat Registrului Antreprenorilor la nivel national.


                                                                         Proiect SIPOCA                                                                                                                                                         

 

            La nivelul CICOC UAB a fost pregătită vizita D-lui Academician Nicolae Anastasiu, în perioada 13-17 martie 2017, expert în cadrul Proiectului SIPOCA 3 derulat de Academia Română.

            In conformitate cu proiectul SIPOCA 3 şi a adresei Academiei Romane privind derularea acestui proiect la nivelul Universităţii, în urma aprobării UAB (Nr.1463/27.01.2017) de a primi expertul programului, a fost derulată o vizită de documentare a expertului sus-menţionat, care a presupus derularea unui interviu general si completarea unor chestionare standardizate pentru toate universitatile de stat cuprinse in proiect. respectiv întocmirea unei analize realizate privind calitatea din perspectiva relevanţei programelor oferite de universităţi pe domenii de specializare cu potenţial de dezvoltare regională (la nivel regional).

 

 

                                                                         Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi                                                                                                                                               

 

 

             Pentru al VI-lea an consecutiv, CICOC-UAB a fost partenerul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba în realizarea celor două burse a locurilor de muncă din 2017.

            Primul eveniment, Bursa generală a locurilor de muncă” s-a desfăşurat în data de 7 aprilie 2017, iar cel de-al doilea, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi” în data de  20 octombrie 2017.

            Ambele evenimente s-au bucurat de un interes special din partea populaţiei, tinerii din judeţul Alba care au absolvit liceul sau facultatea în anul 2017 şi în cei precedenţi, dar şi celelalte categorii de persoane din populaţia generală au avut şansa de a intra pe piaţa muncii.

            La ambele evenimente voluntarii CICOC au asigurat buna desfăşurare şi au promovat în mod activ imaginea Centrului şi a Universităţii.

            Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi reprezintă o oportunitate pentru toţi solicitanţii de locuri de muncă interesaţi în a cunoaşte mai bine piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale sau să se (re)orienteze profesional spre ocupaţii cu posibilităţi mai mari de angajare pe termen mediu şi lung.

            Obiectivul principal este creşterea gradului de ocupare prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea.

            Presa locală a promovat şi apoi evaluat evenimentele:

http://alba24.ro/vineri-bursa-locurilor-de-munca-la-alba-iulia-peste-400-de-posturi-oferite-de-angajatori-557467.html

http://alba24.ro/foto-bursa-locurilor-de-munca-in-alba-peste-90-de-persoane-au-fost-selectate-pentru-angajare-ce-posturi-au-fost-oferite-557896.html

http://alba24.ro/vineri-20-octombrie-bursa-locurilor-de-munca-pentru-absolventi-la-alba-iulia-precizari-pentru-angajatori-si-cei-care-vor-sa-fie-salariati-600508.html

http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/vineri-la-alba-iulia-bursa-locurilor-de-munca-pentru-absolventi-aproape-400-de-posturi-oferite-de-angajatori-6995123

http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-video-peste-500-de-joburi-oferite-la-bursa-locurilor-de-munca-pentru-absolventi-de-la-alba-iulia-cele-mai-cautate-posturi-6999527

 

 

                                                                          Selecţie voluntari la nivel instituţional                                                                                                                                                          

            La nivel instituţional, procesul de recrutare şi gesionare a voluntarilor intră în atribuţiile CICOC-UAB. Astfel, în conformitate cu reglementările Metodologiei privind activităţile de voluntariat desfăşurate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în perioada 10 - 12 aprilie 2017  a fost derulat centralizat, primul proces de recrutare de voluntari pentru toate structurile Universităţii  pentru anul universitar 2017-2018, structuri care au oferit locuri pentru activitatea de voluntariat. În data de 3 iulie a fost derulată o altă selecţie, iar în perioada 30 octombrie-1 noiembrie s-au derulat interviurile pentru a treia selecţie de voluntari.

            Numărul de locuri disponibile şi rezultatele selecţiei pentru fiecare structură sunt illustrate în tabelele de mai jos.

 

Tabel 1. Situaţie recrutare voluntari în etapa 1 de recrutare (10.04-12.04) a anului univ. 2017-2018

Nr. crt.

Structura funcţională

Nr. locuri disponibile

Număr voluntari recrutaţi

1.

Facultatea de Teologie Ortodoxă - Secretariat

1

1

Tabel 2. Situaţie recrutare voluntari în etapa 2 de recrutare (03.07) a anului univ. 2017-2018

Nr. crt.

Structura funcţională

Nr. locuri disponibile

Număr voluntari recrutaţi

1.

Facultatea de Istorie şi Filologie - Secretariat

1

1

Tabel 3. Situaţie recrutare voluntari în etapa 3 de recrutare (03.07) a anului univ. 2017-2018

Nr. crt.

Structura funcţională

Nr. locuri disponibile

Număr voluntari recrutaţi

1.

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

6

4

2.

Facultatea de Ştiinţe Economice - Secretariat

4

3

3.

Facultatea de Istorie şi Filologie - Secretariat

10

5

4.

Biroul IT 

8

6

5.

Centrul de Relaţii Internaţionale  

11

11

6.

Centrul de Imagine şi Marketing  

1

1

                                                                         Elaborare Regulament de organizare si functionare a Societatii Antreprenoriale Studentesti                                                                                                                                                       

 

            Conform Ordinului MEN nr. 3.262/2017 privind organizarea şi funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din România, a fost elaborat şi aprobat în Şedinţa de Senat din data de 30.06.2017 Regulamentul de organizare si functionare a Societatii Antreprenoriale Studentesti (SAS).

            Conducerea operativă va fi asigurată de un Consiliu Executiv al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti (SAS) constituit conform prevederilor Art. 4 din OMEN nr. 3.262/2017:

„(1) SAS este condus de un consiliu executiv, aprobat de senatul universitar, din care trebuie să facă parte: personal didactic din universitatea respectivă, tutori, oameni de afaceri locali şi studenţi.

(2) SAS îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare, propus de Consiliul executiv şi aprobat de senatul universitar.

(3) Ponderea fiecărei categorii de persoane reprezentate în cadrul Consiliului executiv se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al SAS.

(4) Prin hotărârea senatului universitar, din Consiliul executiv mai pot face parte: reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai patronatelor, ai incubatoarelor de afaceri, precum şi ai altor entităţi reprezentative pentru activitatea SAS.

(5) Consiliul executiv al SAS este condus de un preşedinte, care trebuie să fie cadru didactic membru al Consiliului, ales prin vot de membrii Consiliului şi numit prin decizie a rectorului.

(6) Preşedintele Consiliului executiv al SAS prezintă consiliului de administraţie şi senatului universitar un raport asupra activităţilor anuale, publicat pe site-ul instituţiei de învăţământ superior. Structura şi conţinutul raportului sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al SAS.”

            În Şedinţa de Senat din data de 30.06.2017 a fost aprobată componenţa Consiliului Executiv al SAS:

a) Conf.univ.dr. Paştiu Carmen

b) Conf.univ.dr. Dragolea Larisa

c) Conf.univ.dr. Tamas Szora Attila

d) Oltean Rareş - student

e) Leba Claudia - student

f) Nistor Dorin – Primarul Municipiului Sebeş

g) Istrate Ioan – administrator SC Alpin Invest SRL

h) Sava Dorin – Director executiv al Fundaţiei Comunitare Alba

i) Puşcău Dan – General Manager SC Florida Construct SRL

            Societatea Antreprenorială Studenţească (SAS) este o structură fără personalitate juridică, care se subordonează academic Senatului universitar şi administrativ Rectorului.

 

                                                                       Oferire servicii consiliere psihologică                                                                                                                                         

 

             În luna octombrie a fost angajată pe postul de Psiholog al Centrului D-na Iulia Muntean, care asigură în prezent în regim de permanenţă (8 ore/zi) consilierea psihologică şi orientarea în carieră a studenţilor.

            Astfel, în perioada 23 octombrie-31 decembrie 2017 au fost derulate 26 de şedinţe de consiliere psihologică individuală. În cadrul şedinţelor au fost consiliaţi un număr de 5 studenţi. În cazul unui student, a fost continuat demersul de consiliere psihologică iniţiat de psihologul care a ocupat anterior postul.

            Consilierea psihologică individuală are rolul de a sprijini şi ghida studentul în procesul de autocunoaştere personală, de depăşire a situaţiilor percepute ca fiind problematice, de conştientizare a factorilor implicaţi în dezvoltarea şi menţinerea situaţiilor dificile.

            Activitatea de consiliere a fost promovată fie online, pe paginile de interes pentru studenţi, fie în mod direct, prin diseminarea informaţiei în cadrul orelor de curs.

 

            ***

            A fost derulat Workshop-ul interactiv ”Rolul asertivităţii în carieră... Sau cum să comunici ceea ce simţi şi gândeşti, respectându-i pe ceilalţi”, din cadrul conferinţei ”Managementul Carierei”, a subliniat importanţa comunicării în atingerea obiectivelor personale şi profesionale. Studenţii au învăţat care este diferenţa dintre cele 3 stiluri de comunicare -  pasiv, agresiv şi asertiv, şi au exersat tehnici concrete de structurare a unui răspuns asertiv.

            ***

            A fost oferită asistenţă de specialitate în funcţie de solicitările personalului didactic al UAB, unde s-au discutat particularităţi de dezvoltare şi tehnici specifice de intervenţie pentru persoanele cu tulburări pervazive de dezvoltare.

                        De asemenea, CICOC UAB a fost prezent (reprezentat de către D-na Psiholog Iulia Muntean) la workshop-ul ”Tineri activi pentru comunitate” organizat în data de 17 noiembrie de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba. La activitate au participat reprezentanţi ai ONG-urilor din judeţ, reprezentanţi ai instituţiilor publice din judeţ, precum şi studenţi şi elevi interesaţi de oportunităţile pe care le au de a se implica în comunitate. În cadrul întâlnirii au fost identificate şi discutate: provocări ale societăţii actuale şi modalităţile prin care tinerii pot face faţă acestor provocări; nevoile tinerilor şi felul în care acestea ar putea fi satisfăcute; oportunităţile de voluntariat şi importanţa acestora în dezvoltarea personală; aşteptări ale comunităţii cu privire la implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat; oportunităţi de dialog structurat între tineri şi sectorul public-privat.

 

                                                                                Parteneriat Festivalul de Teatru                                                                                                                                                                           

            În perioada 09-15 octombrie 2017 s-a derulat „Festivalul Internaţional de Teatru Poveşti Alba Iulia, ediţia a XII-a” organizat de teatrul „Prichindel” din Alba Iulia.

            La această ediţie, CICOC a participat în calitate de partener, prin voluntarii Centrului, elaborând un chestionar privind opiniile participanţilor la eveniment şi distribuirea acestui chestionar în fiecare zi a evenimentului.

            Au fost centralizate peste 500 chestionare completate, care vor fi centralizate şi interpretate de către voluntarii CICOC. Colaborarea cu Teatrul de Păpuşi va fi continuată şi la ediţiile viitoare. 

                                                                     Proiect PRO INSERT - CNFIS-FDI-2017-0592                                                                                                                                                   

            În perioada iunie-decembrie 2017 a fost implementat cu sprijinul CICOC Proiectul MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE CORELARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE CU CERINŢELE PIEŢEI MUNCII ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII “1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA (PRO-INSERT).

Activităţile asumate şi realizate ale proiectului au fost:

A1.Analiza inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii şi a parcursului profesional al acestora

A2.Analiza şi corelarea planurilor de învăţământ şi a competenţelor obţinute de absolvenţi cu cerinţele mediului socio-economic/pieţei muncii

 

A3.Consolidarea parteneriatelor dintre universitate şi organizaţiile economice publice şi private.         

 

 

                                                                                              Conferinţa Managementul Carierei, ediţia a V-a, 8-10 noiembrie 2017                                                                                                                                                                               

           În perioada 8-10 noiembrie 2017 la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia s-a desfăşurat a V-a ediţie a Conferinţei Managementul Carierei, cel mai mare eveniment anual de dezvoltare personală şi carieră, desfăşurat în cadrul UAB, conferinţă organizată de Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC-UAB). Această ediţie a beneficiat atât de suportul partenerilor constanţi ai evenimentului: Consiliul Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul Europe Direct Alba Iulia, Fundaţia Comunitară Alba, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba, Asociaţia Alumni UAB, Liga Studenţilor UAB, cât şi de sprijin din partea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, prin proiectul: Mecanisme şi instrumente de corelare a ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii în cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia –PRO INSERT, CNFIS-FDI-2017-0592.

            De-a lungul celor trei zile, participanţii au participat la prelegeri publice, ateliere interactive şi întâlniri cu angajatorii. În prima zi a conferinţei, cei prezenţi au putut afla detalii legate de debutul în carieră, oportunităţi, obstacole şi şanse întâmpinate în decursul carierei de către cei trei invitaţi de excepţie: Dl. Daniel Breaz, Rector al Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Dl. Mircea Hava, Primar al Municipiului Alba Iulia şi Dl. Ioan Vulpescu, Senator, fost Ministru al Culturii. Participanţii au adresat întrebări în sesiunea Q&A, aflând astfel detalii mai puţin cunoscute din modalitatea de alegere a carierei sau setul de valori după care se ghidează în carieră fiecare invitat.

            A doua zi a Conferinţei a cuprins un număr de trei ateliere interactive, la care studenţii au participat cu interes, ateliere susţinute de către: Trainer: Ovidiu Panaite, Consilier orientare carieră (Rolul dezvoltării personale în orientarea profesională: corporalitate, proiecţie, rol), Valentin Voinica, Manager Proiect, Primăria Municipiului Alba Iulia (Oportunităţi de dezvoltare a carierei în contextul Smart City) şi Iulia Muntean, Psiholog CICOC-UAB (Rolul asertivităţii în carieră sau…Cum să comunici ceea ce simţi şi gândeşti)

            În a treia zi a acestui eveniment-maraton dedicat carierei a avut loc o masă rotunda cu reprezentanţi ai angajatorilor, studenţilor, absolvenţilor, cadrelor didactice, cu tema: Importanţa parteneriatului Universitate-absolvent-angajator. Modele de succes în comunitatea albaiuliană, moderată într-o manieră deosebită  de către Dl. Alin Tomuş, sociolog.

            În cadrul întâlnirii au fost dezbătute posiblităţi de întărire a parteneriatului Universitate-angajator-absolvent şi a fost prezentată de către D-na Lect.dr. Maria Viorela Muntean, platforma de job-uri PRO-INSERT, implementată în acest an de către UAB, în care angajatorii pot posta locurile de muncă vacante în organizaţie, iar acestea vor ajunge direct la absolvenţi, conform profilului absolvit. Participarea la acest eveniment a fost gratuită, iar participanţii au fost reprezentanţi ai tuturor celor cinci facultăţi ale Universităţii.

            Echipa de organizare a fost formată din corpul de voluntari ai Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC) al Universităţii ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, care au reuşit să organizeze activităţile premergătoare evenimentului şi deopotrivă să răspundă tuturor solicitărilor participanţilor pe tot parcursul celor trei zile. Componenţa echipei de voluntari CICOC implicată în organizarea acestei ediţii a conferinţei a fost următoarea: Sergiu-Eugen Apostu, Adriana-Daniela Cociş, Claudia Corcheş, Ioan-Lucian Cotârlea, Bianca Crişan, Iulian Lodroman, Emanuel Murgu, Daniela Udrea.

            La această ediţie, la activităţile din prima zi a conferinţei au avut posibilitatea să participe şi studenţii Erasmus şi internaţionali care studiază la Alba Iulia, graţie sprijinului oferit de Centrul de Relaţii Internaţionale al Universităţii, coordonat de către Lect.univ.dr. Petru Ştefan Ionescu, prin asigurarea serviciilor de traducere de către D-ra Traducător Adina Elena Petrescu. De asemenea, Centrul de Imagine şi Marketing (prin D-ra Conf.univ.dr. Diana Câmpan şi Inf.-Graf. Mădălin Ordean) şi Biroul IT (Inf. Otilia Despa, Inf. Cristian Victor Matei) au fost părţi componente ale echipei organizatorice. Programul celor trei zile a stârnit interesul publicului vizat, iar numărul celor prezenţi a depăşit prognozele iniţiale ale organizatorilor.     

                                                                      Audit Public Intern                                                                                                                                                                       

 

            În luna decembrie, la solicitarea Compartimentului Public Intern al UAB a fost întocmită şi transmis documentul numit Nota de relaţii privind modul de organizare şi funcţionare a CICOC.

            În Şedinţa Senatului din data de 14.12.2017 a fost aprobată reactualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale CICOC şi Biroului pentru Relaţia cu Mediul Economic, care funcţioneaă în subordinea CICOC.

                                                                                                                                                                                                        

            Similar ultimilor ani, au fost continuate şi întărite legăturile cu reprezentanţii mediului public şi privat, care sprijină activităţile Centrului prin informarea privind locurile de muncă disponibile şi participarea la întâlniri consultative, în scopul menţinerii legăturii Universităţii cu piaţa muncii şi identificare de metode de inserţie facilă a absolvenţilor.

 

 

 

Director Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră,

Conf.univ.dr. Larisa DRAGOLEA

 

 

Arhivă 
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2017
       
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2016
       
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2015
       
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2014
       
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2013