Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a studenţilor (abreviat: CICOC) este punctul de interferenţă între comunitatea academică, elevi ca potenţiali studenţi, studenţi, absolvenţi şi piaţa muncii.

 

Art.2. CICOC are ca obiectiv informarea, consilierea, orientarea în carieră şi psihologică şi facilitarea legăturii dintre studenţi, absolvenţi şi piaţa muncii.

 

Art.3. CICOC este un serviciu academic care funcţionează în subordinea Senatului şi a Rectorului, îşi desfăşoară activităţile în strânsă legătură cu celelalte Centre şi Departamente ale Universităţii şi colaborează pentru îndeplinirea misiunii sale cu toate structurile universitare.

 

Art.4. CICOC colaborează cu Centrele similare de la universităţile din ţară şi străinătate, cu organizaţiile de stat şi private care oferă consiliere şi consultanţă pe piaţa muncii, cu alte organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale ce au atribuţii sau interese în domeniul educaţiei, cu consilieri, precum şi cu persoane fizice şi juridice interesate în acest domeniu de activitate, din ţară sau din străinătate.

 

Art. 5. Serviciile oferite de CICOC studenţilor, absolvenţilor universităţii şi elevilor sunt oferite gratuit. Cu ajutorul lor, categoriile de mai sus vor putea să se orienteze în cunoştinţă de cauză către diferitele tipuri de intrări în sistemul educaţional, pregătiri de nivel superior şi ieşiri din sistem pe piaţa muncii.

 

II. IDENTITATE ŞI MISIUNE

 

Art.6. CICOC din Universitatea „1 Decembrie 1918”Alba Iulia este un serviciu academic din structura universităţii şi are sediul în Palatul Apor, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 5, 510009 Alba Iulia.

 

Art.7. Misiunea CICOC este sprijinirea studenţilor, a elevilor ca potenţiali studenţi şi a absolvenţilor în dezvoltarea unor cariere de succes, prin informare, consiliere, orientare şi facilitarea accesului pe piaţa muncii.

 

Art.8. Scopul principal al CICOC este să asigure studenţilor, elevilor şi absolvenţilor următoarele servicii:

a) informare asupra drepturilor, obligaţiilor şi oportunităţilor studenţeşti;

b) consiliere în procesul accederii la oportunităţi de studii în Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia sau în alte universităţi din ţară şi străinătate şi a participării la proiecte şi/sau cursuri, naţionale şi internaţionale de dezvoltare a carierei;

c) consiliere psihologică;

d) orientare sau reorientare profesională (planificarea carierei);

e) facilitarea accesului studenţilor la programe de Internship, voluntariat, în cadrul Centrului sau organizaţiilor partenere si/sau interesate;

f) consiliere în căutarea şi obţinerea unui loc de muncă;

g) promovarea ofertei academice si a imaginii Universităţii spre publicul larg dar si către instituţii de învăţământ din mediul preuniversitar.

 

Art.9. Pentru realizarea scopului propus CICOC are în vedere următoarele obiective:

a) Să furnizeze informaţii relevante şi să faciliteze accesului studenţilor interesaţi la date despre posibilităţile de educaţie şi formare profesională, atât la nivel naţional cât şi internaţional;

b) Să asimileze standardele şi normele europene în domeniul orientării profesionale şi validării calificărilor din România;

c) Să sincronizeze activităţile Centrului cu cele ale instituţiilor, serviciilor şi programelor din domeniul informării, consilierii, orientării şi formării profesionale pe plan naţional şi internaţional;

d) Să propună şi să implementeze, cu aprobarea Senatului, proiecte în domeniul informării, consilierii şi orientării în carieră;

e) Să colaboreze cu alte organizaţii interesate pentru definirea standardelor de bună practică a orientării profesionale, adecvate contextului românesc.

f) Să informeze şi să faciliteze accesul studenţilor/absolvenţilor la piaţa muncii prin pârghiile disponibile.

 

III. ATRIBUŢIILE CENTRULUI

 

Art.10. CICOC are următoarele atribuţii:

(1). consiliere educaţională în probleme legate de:

a) adaptarea studenţilor la cerinţele Universităţii şi ale activităţilor academice din Universitate la cerinţele studenţilor;

b) optimizarea relaţiilor studenţi-studenţi, studenţi-cadre didactice universitare;

c) posibilităţi de training şi perfecţionare în domeniile de acţiune ale Centrului, pentru studenţi şi cadrele didactice;

d) sprijin în elaborarea documentelor de angajare (scrisoarea de intenţie, CV-ul, scrisoarea de mulţumire etc.);

e) pregătirea studenţilor pentru prezentarea interviul de angajare, la cerere.

(2). consiliere psihologică (la solicitare):

a) cunoaşterea/autocunoaşterea studenţilor;

b) evaluare psihologică în selecţia profesională;

c) consiliere în descrierea şi elaborarea fişei postului pentru diferite profesii.

(3). informare asupra:

a) modalităţilor de acordare a tuturor categoriilor de burse în cadrul Universităţii;

b) regulamentelor studenţeşti (ghidul studentului).

(4). recrutare şi plasare:

a) gestionare bază de date cu studenţi şi absolvenţi care sunt în căutarea unui loc de muncă;

b) gestionarea  şi promovarea locurilor de muncă înregistrate de către angajatori pe Platforma PRO-INSERT;

b) orientarea carierei studenţilor;

c) organizare de târguri de job-uri;

d) workshop-uri (managementul carierei, formarea abilităţilor de lucru în echipă).

(5). alte activităţi:

a) promovează oferta Universitară în rândul elevilor de liceu (prezentări în licee, panoul ofertelor academice universitare şi postuniversitare);

b) coordonează, organizează şi realizează programe de orientare a carierei studenţilor, la solicitarea lor, în funcţie de specificul zonei şi de mediu;

c) elaborează şi editează materiale necesare informării privind orientarea carierei studenţilor prin Tipografia Universităţii, în funcţie de solicitări;

d) elaborează studii privind inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor cu pregătire academică, prin DGAPSPM, Departament care funcţionează în cadrul CICOC;

e) sprijină Universitatea în adaptarea curriculei universitare la cerinţele reale ale pieţei muncii, prin realizarea de studii anuale privind angajarea absolvenţilor şi integrarea lor pe piaţa muncii.

f) promovează acţiunile întreprinse.

 

IV. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE CENTRU

 

Art.11. Având în vedere scopul principal şi obiectivele stabilite pentru realizarea lui, activităţile pe care le desfăşoară CICOC sunt următoarele:

(1) Oferă studenţilor consiliere şi orientare în carieră;

(2) Oferă studenţilor informaţii prin care:

a) asigură accesul studenţilor la materiale despre carieră şi angajatori, prin mijloace adecvate;

b) îi informează despre locurile de muncă vacante existente în domeniu, postate pe Platforma PRO-INSERT;

b) sprijină studenţii prin pregătirea în vederea participării la interviul de angajare, propunând în acest sens cursuri de formare;

c) sprijină studenţii care au terminat recent Universitatea în alegerea carierei;

d) informează conducerea Universităţii despre problemele pe care le au absolvenţii în angajare şi în integrarea pe piaţa muncii.

e) se implică activ, alături de Universitate în recrutarea studenţilor, participând la Caravana admiterii  pentru fiecare nou ciclu universitar.

 

V.  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Art.12. Componenţa nominală a personalului care va asigura desfăşurarea activităţii CICOC se aprobă de către SENATUL Universităţii la propunerea Directorului de Centru.

 

Art.13. Centrul funcţionează în spaţiile disponibilizate de către Universitate, care vor fi destinate amenajării unor laboratoare pentru examinare şi consiliere colectivă şi individuală a studenţilor.

 

Art.14. CICOC îşi desfăşoară activitatea în cadrul a 4 colective de lucru: consiliere şi orientarea în carieră, relaţia cu mediul economic, monitorizare inserţie, voluntari.


Art.15. CICOC are următoarea structură organizatorică:

a) director al centrului;

b) coordonatori de colective;

c) membri ai colectivelor.

 

Art.16. Calitatea de membru CICOC se obţine prin propunerea făcută de Decani şi/sau Directori de departament.

 

Art.17. Membrii CICOC au obligaţia de a se implica activ în activităţile Centrului, conform pregătirii profesionale.

 

Art.18.Calitatea de voluntar al Centrului  se obţine conform prevederilor existente în Metodologia activităţilor de voluntariat.

 

VI. BENEFICIARI

 

Art.19. CICOC vine în întâmpinarea nevoilor de informare, consiliere, orientare în carieră şi consiliere psihologică a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi elevilor din clasele terminale (numiţi în continuare beneficiari), de a lua contact cu piaţa muncii şi de a se integra profesional potrivit cu aptitudinile şi competenţele personale. Prin intermediul publicaţiilor electronice şi tipărite (inclusiv Platforma PRO-INSERT), a activităţilor formale şi informale, beneficiarii Centrului vor primi informaţii referitoare la piaţa forţei de muncă (locuri de muncă disponibile), la posibilităţile pe care le au de a dobândi experienţă pe parcursul anilor de studii (stagii de practică, voluntariat, lucrări de diplomă, studii de caz etc.).

 

Art.20. De activităţile CICOC pot beneficia:

a) studenţii şi absolvenţii universităţii;

b) elevii şi absolvenţii învăţământului liceal;

c) organizaţii, servicii sau programe de orientare şi formare profesională;

d) întreprinderi şi parteneri sociali;

e) consilieri şcolari în domeniul orientării profesionale.

 

VII. COLABORARI

 

Art.21. CICOC păstrează permanent legătura cu alte centre de informare şi consiliere privind cariera din România, cu care realizează schimburi de experienţă şi documentaţie.

 

Art.22. CICOC colaborează cu LIGA studenţilor din cadrul Universităţii, aceasta devenind un partener important în domeniul informării şi consilierii în carieră a studenţilor.

 

Art.23. CICOC colaborează cu Asociaţia ALUMNI UAB în scopul sprijinirii absolvenţilor Universităţii pentru pregătirea şi inserţia pe piaţa muncii, pentru monitorizarea situaţiei angajării în rândul absolvenţilor Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.


Art.24. CICOC colaborează cu instituţii, organizaţii de stat şi cu asociaţii non-guvernamentale în scopul elaborării şi aplicării unor proiecte de orientare în carieră.


VIII. BAZA MATERIALĂ

 

Art.25. Baza materială necesară desfăşurării activităţilor CICOC se asigură de către Universitate.

 

Art.26. Finanţarea activităţii specifice CICOC se asigură de la bugetul Universităţii şi din resurse extrabugetare sau din donaţii ale altor instituţii, organisme nonguvernamentale şi persoane fizice.


Art.27. Fondurile Centrului vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei materiale a Centrului, popularizarea activităţii acestuia, elaborarea materialelor informative pentru elevi,  studenţi şi absolvenţi, organizarea târgurilor de joburi, workshop-urilor, sesiunilor de informare, participarea membrilor şi voluntarilor Centrului la vizite în ţară şi străinătate la centre similare sau manifestări ştiinţifice, culturale, în concordanţă cu activităţile specifice ale Centrului.

 

IX. DISPOZIŢII FINALE

 

Art.28. Directorul CICOC va transmite către Senat un Raport anual de activitate.


Art.29 Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii

 

Aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din 14 decembrie 2017.