Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a studenţilor (abreviat: CICOC) este punctul de interferenţă între comunitatea academică, elevi ca potenţiali studenţi, studenţi şi piaţa muncii.  

Art.2. CICOC are ca obiectiv informarea, consilierea, orientarea în carieră şi facilitarea legăturii dintre studenţi, absolvenţi şi piaţa muncii. 

Art.3. CICOC este un serviciu academic care funcţionează în subordinea Senatului şi a Rectorului, îşi desfăşoară activităţile în strănsă legătură cu celelalte Centre şi Departamente ale Universităţii şi colaborează pentru îndeplinirea misiunii sale cu toate structurile universitare. 

Art.4. CICOC colaborează cu Centrele similare de la universităţile din ţară şi străinătate, cu organizaţiile de stat şi private care oferă consiliere şi consultanţă pe piaţa muncii, cu alte organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale ce au atribuţii sau interese în domeniul educaţiei, cu consilieri, precum şi cu persoane fizice şi juridice interesate în acest domeniu de activitate, din ţară sau din străinătate. 

Art. 5. Serviciile oferite de CICOC studenţilor, absolvenţilor universităţii şi elevilor sunt oferite gratuit. Cu ajutorul lor, categoriile de mai sus vor putea să se orienteze în cunoştinţă de cauză către diferitele tipuri de intrări în sistemul educaţional, pregătiri de nivel superior şi ieşiri din sistem pe piaţa muncii.

 
II. IDENTITATE ŞI MISIUNE

Art.6. CICOC din Universitatea „1 Decembrie 1918"Alba Iulia este un serviciu academic din structura universităţii şi are sediul în Palatul Apor, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 5, 510009 Alba Iulia. 

Art.7. Misiunea CICOC este sprijinirea studenţilor, a elevilor ca potenţiali studenţi şi a absolvenţilor în dezvoltarea unor cariere de succes, prin informare, consiliere, orientare şi facilitarea accesului pe piaţa muncii. 

Art.8. Scopul principal al CICOC este să asigure studenţilor, elevilor şi absolvenţilor următoarele servicii: 

a) informare asupra drepturilor, obligaţiilor şi oportunităţilor studenţeşti; 

b) consiliere în procesul accederii la oportunităţi de studii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sau în alte universităţi din ţară şi străinătate şi a participării la proiecte şi/sau cursuri, naţionale şi internaţionale de dezvoltare a carierei;

c) orientare sau reorientare profesională (planificarea carierei);

d) facilitarea accesului studentilor la programe de internship, voluntariat, în cadrul Centrului sau organizatiilor partenere si/sau interesate;

e) consiliere în căutarea şi obţinerea unui loc de muncă;

f) promovarea ofertei academice si a imaginii Universităţii spre publicul larg dar si către institutii de învatamănt din mediul preuniversitar.

Art.9. Pentru realizarea scopului propus CICOC are în vedere următoarele obiective: 

a) Să furnizeze informaţii relevante şi să faciliteze accesului studenţilor interesaţi la date despre posibilităţile de educaţie şi formare profesională, atăt la nivel naţional căt şi internaţional; 

b) Să promoveze dimensiunea europeană a educaţiei şi formării profesionale şi să susţină mobilităţi profesionale transnaţionale; 

c) Să asimileze standardele şi normele europene în domeniul orientării profesionale şi validării calificărilor din Romănia; 

d) Să sincronizeze activităţile Centrului cu cele ale instituţiilor, serviciilor şi programelor din domeniul informării, consilierii, orientării şi formării profesionale pe plan naţional şi internaţional;   

e) Să propună şi să implementeze, cu aprobarea Senatului, proiecte în domeniul informării, consilierii şi orientării în carieră; 

f) Să colaboreze cu alte organizaţii interesate pentru definirea standardelor de bună practică a orientării profesionale, adecvate contextului romănesc.
 
III. ATRIBUŢIILE CENTRULUI

Art.10. CICOC are următoarele atribuţii:

(1). consiliere educaţională în probleme legate de: 
a) adaptarea studenţilor la cerinţele Universităţii şi ale activităţilor academice din Universitate la cerinţele studenţilor; 
b) optimizarea relaţiilor studenţi-studenţi, studenţi-cadre didactice universitare; 
c) posibilităţi de training şi perfecţionare în domeniile de acţiune ale Centrului, pentru studenţi şi cadrele didactice; 
d) elaborarea documentelor de angajare (scrisoarea de intenţie, CV-ul, scrisoarea de mulţumire etc.); 
e) pregătirea studenţilor pentru prezentarea interviul de angajare. 

(2). consiliere psihologică (la solicitare): 
a) cunoaşterea/autocunoaşterea studenţilor; 
b) evaluare psihologică în selecţia profesională; 
c) consiliere în descrierea şi elaborarea fişei postului pentru diferite profesii. 

(3). informare asupra: 
a) modalităţilor de acordare a burselor de studiu şi sociale şi a cazărilor; 
b) regulamentelor studenţeşti (ghidul studentului). 

(4). recrutare şi plasare: 
a) bază de date computerizată cu studenţi şi absolvenţi care sunt în căutarea unui loc de muncă; 
b) orientarea carierei studenţilor; 
c) organizare de tărguri de job-uri; 
d) workshop-uri (managementul carierei, formarea abilităţilor de lucru în echipă). 

(5). alte activităţi: 
a) promovează oferta Universitară în răndul elevilor de liceu (prezentări în licee, panoul ofertelor academice universitare şi postuniversitare);   
b) realizează studii privind opţiunile elevilor de liceu pentru specializările Universităţii „1 Decembrie 1918"Alba Iulia şi elaborează previziuni ale cererii totale a tinerilor pentru facultăţi şi specializări; 
c) coordonează, organizează şi realizează programe de orientare a carierei studenţilor, la solicitarea lor, în funcţie de specificul zonei şi de mediu; 
d) elaborează şi editează materiale necesare informării privind orientarea carierei studenţilor prin Tipografia Universităţii; 
e) elaborează studii privind cerinţa pe piaţa muncii a absolvenţilor cu pregătire academică; 
f) sprijină Universitatea în adaptarea curriculei universitare la cerinţele reale ale pieţei muncii, prin realizarea de studii statistice periodice privind plasarea absolvenţilor şi integrarea lor pe piaţa muncii. 
g) popularizează informaţiile elaborate dezvoltănd în acest scop publicaţii electronice şi tipărite.

 
IV. ACTIVIITĂŢILE DESFĂŞURATE DE CENTRU
Art.11. Avănd în vedere scopul principal şi obiectivele stabilite pentru realizarea lui, activităţile pe care le desfăşoarăCICOC sunt următoarele: 
(1) Oferă studenţilor consiliere şi orientare în carieră; 
(2) Oferă studenţilor informaţii prin care: 
a) asigură accesul studenţilor la materiale despre cariere şi angajatori, într-o varietate de forme (hărtie, software, CD-ROM, video); 
b) sprijină studenţii prin pregătirea în vederea participării la interviul de angajare, propunănd în acest sens cursuri de formare; 
c) sprijină studenţii care au terminat recent Universitatea în alegerea carierei; 
d) informează conducerea Universităţii despre problemele pe care le au absolvenţii în angajare şi în integrarea pe piaţa muncii. 
e) se implică activ, alături de Universitate în recrutarea studenţilor, participănd la Caravana admiterii  pentru fiecare nou ciclu universitar.
 
V. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.12. Componenţa nominală a personalului care va asigura desfăşurarea activităţii CICOC se aprobă de către SENATUL Universităţii la propunerea Directorului de Centru. 

Art.13. Centrul funcţionează în spaţiile disponibilizate de către Universitate, care vor fi destinate amenajării unor laboratoare pentru examinare şi consiliere colectivă şi individuală a studenţilor. 

Art.14. CICOC îşi desfăşoară activitatea în cadrul a 5 colective de lucru: asistenţă psihopedagogică, orientarea în carieră, studii şi documentare, promovare, voluntari . Alături de colectivele menţionate, Centrul va beneficia de expertiza şi experienţa unui Consiliu Consultativ, format din persoane cu experienţă în domeniile de acţiune ale Centrului. 

Art.15. CICOC are următoarea structură organizatorică: 
a) directorul  centrului; 
b) şefii de colective 
c) membrii colectivelor 
d) membrii Consiliului Consultativ 
e) voluntarii

Art.16. Calitatea de membru CICOC se obţine prin propunerea făcută de un membru al Centrului în şedinţele Centrului. Propunerile sunt supuse la vot deschis. În cazul în care propunerea este votată de majoritatea membrilor Centrului, Directorul Centrului va transmite o înştiinţare scrisă persoanei propuse, în care i se aduce la cunoştinţă faptul că a fost propus să facă parte din structura CICOC. În urma transmiterii acordului scris, persoana propusă va primi calitatea de membru COCOC. 

Art.17. Membrii CICOC au obligaţia de a se implica activ în activităţile Centrului, conform pregătirii profesionale.

Art.18. Calitatea de membru în Consiliul Consultativ se dobăndeşte în urma recomandării scrise din partea unui membru al Centrului, recomandare care va fi supusă la vot deschis, în şedinţa imediat următoare propunerii.

Art.19. Calitatea de voluntar al Centrului  se obţine în urma depunerii unei Cereri şi analiza acesteia de către şeful Colectivului de Voluntari.
 
VI. BENEFICIARI

Art.20. CICOC vine în întămpinarea nevoilor de informare, consiliere şi orientare în carieră a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi elevilor din clasele terminale (numiţi în continuare beneficiari), de a lua contact cu piaţa muncii şi de a se integra profesional potrivit cu aptitudinile şi competenţele personale. Prin intermediul publicaţiilor electronice şi tipărite, a activităţilor formale şi informale, beneficiarii Centrului vor primi informaţii referitoare la piaţa forţei de muncă (locuri de muncă disponibile), la posibilităţile pe care le au de a dobăndi experienţă pe parcursul anilor de studii (stagii de practică, voluntariat, lucrări de diplomă, studii de caz etc.).

Art.21. De activităţile CICOC pot beneficia: a) studenţii şi absolvenţii universităţii; b) elevii şi absolvenţii învăţămăntului liceal; c) organizaţii, servicii sau programe de orientare şi formare profesională; d) întreprinderi şi parteneri sociali; e) consilieri şcolari în domeniul orientării profesionale.
 
VII. COLABORARI

Art.22. CICOC păstrează permanent legătura cu alte centre de informare şi consiliere privind cariera din Romănia, cu care realizează schimburi de experienţă şi documentaţie.

Art.23. CICOC colaborează cu LIGA studenţilor din cadrul Universităţii, aceasta devenind un partener important în domeniul informării şi consilierii în carieră a studenţilor.

Art.24. CICOC colaborează cu Asociaţia ALUMNI UAB în scopul sprijinirii absolvenţilor Universităţii pentru pregătirea şi inserţia pe piaţa muncii, pentru monitorizarea situaţiei angajării în răndul absolvenţilor Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

Art.25. CICOC colaborează cu instituţii, organizaţii de stat şi cu asociaţii non-guvernamentale în scopul elaborării şi aplicării unor proiecte de orientare în carieră.
 
VIII. BAZA MATERIALĂ

Art.27. Baza materială necesară desfăşurării activităţilor CICOC se asigură de către Universitate.

Art.28. Finanţarea activităţii specifice CICOC se asigură de la bugetul Universităţii şi din resurse extrabugetare sau din donaţii ale altor instituţii, organisme nonguvernamentale şi persoane fizice.

Art.29. Fondurile Centrului vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei materiale a Centrului, popularizarea activităţii acestuia, elaborarea materialelor informative pentru elevi şi studenţi , organizarea tărgurilor de joburi, workshop-urilor, sesiunilor de informare, participarea membrilor şi voluntarilor Centrului la vizite în ţară şi străinătate la centre similare sau manifestări ştiinţifice, culturale, în concordanţă cu activităţile specifice ale Centrului.

 
IX. DISPOZIŢII FINALE

Art.30. Directorul CICOC va transmite către Senat un Raport anual de activitate.

Art.31. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii


Aprobat în Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, la data de 28/05/2014 şi reglementat prin Hotărărea Nr.25/7555 din data de 29.05.2014.